HOME  |  Inwoners  |  Bekendmakingen  |  Omgevingsvergunning, verleend  |  Garderenseweg ongenummerd (nabij nr. 122)

Garderenseweg ongenummerd (nabij nr. 122)

Dit item is verlopen op 22-01-2020.
Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

voor het bouwen van 6 woningen en het toekennen van de huisnummers Garderenseweg 108, 110, 112, 114, 116 en 118.

Publicatiedatum: 11-12-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning
Toelichting:

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken ingaande op de dag na bekendmaking van het besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Ermelo, Postbus 500, 3850 AM Ermelo. Het indienen van een bezwaarschrift heeft in de meeste gevallen geen opschortende werking. Indien onverwijlde spoed dat noodzakelijk maakt kunt u wanneer u een bezwaarschrift indient, de voorzieningenrechter verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. U dient het verzoek in bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, sector bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U bent dan wel griffierecht verschuldigd.

Verzenddatum: 03-12-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: 3852NL
Einde bezwaartermijn: 14-01-2020