HOME  |  Inwoners  |  Bekendmakingen  |  Evenementenvergunning, verleend  |  Garderenseweg 195

Garderenseweg 195

Dit item is verlopen op 24-04-2019.
Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

Voor het houden van het Truck en Tractorpulling op 5 juli 2019 van 16.30 uur tot 00.30 uur aan de Garderenseweg 195, 3852 NH te Ermelo. Het evenement wordt georganiseerd door OTTS. Tevens zijn voor dit evenement een ontheffing van artikel 35 van de Drank en Horecawet en een ontheffing van geluid, volgens artikel 4:6 van de APV, verleend.

Publicatiedatum: 13-03-2019
Soort bekendmaking: Evenementenvergunning
Toelichting:

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken ingaande op de dag na bekendmaking van het besluit (data hierboven genoemd) een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, Postbus 500, 3850 AM Ermelo. Het indienen van een bezwaarschrift heeft in de meeste gevallen geen opschortende werking. Indien onverwijlde spoed dat noodzakelijk maakt kunt u wanneer u een bezwaarschrift indient, de voorzieningenrechter verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. U dient het verzoek in bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, sector bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U bent dan wel griffierecht verschuldigd

Verzenddatum: 06-03-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: 3852NH195
Einde bezwaartermijn: 17-04-2019