HOME  |  Inwoners  |  Bekendmakingen  |  Drank- en horecavergunning  |  Garderenseweg 191

Garderenseweg 191

Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

Ontheffing  verleend van artikel 35 van de Drank- en Horecawet voor het verstrekken van zwak-alcoholische dranken tijdens het optreden van Speelman & Speelman op 18 juli 2020 aan de Garderenseweg 191.

Publicatiedatum: 15-07-2020
Soort bekendmaking: Drank- en Horecavergunning
Toelichting:

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken ingaande op de dag na bekendmaking van het besluit (data hierboven genoemd) een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester van Ermelo, Postbus 500, 3850 AM Ermelo. Het indienen van een bezwaarschrift heeft in de meeste gevallen geen opschortende werking. Indien onverwijlde spoed dat noodzakelijk maakt kunt u wanneer u een bezwaarschrift indient, de voorzieningenrechter verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. U dient het verzoek in bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, sector bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U bent dan wel griffierecht verschuldigd.

Verzenddatum: 07-07-2020
Bekendmaking heeft betrekking op: 3852NH191
Einde bezwaartermijn: 18-08-2020