Garderenseweg 11

Dit item is verlopen op 01-04-2020.
Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

voor het saneren van asbest, het uitvoeren van herstelwerkzaamheden aan de kapconstructie en de gevel en het vernieuwen van het riet (Rijksmonument). Het gaat hier om een uitgebreide procedure in verband met het slopen en herstellen van een rijksmonument. 

Publicatiedatum: 19-02-2020
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning
Toelichting:

Dit besluit wordt voorbereid met toepassing van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. De aanvraag, de ontwerpomgevingsvergunning en de overige bijbehorende stukken liggen met ingang van 20 februari 2020 gedurende 6 weken ter inzage bij het de afdeling Publiekszaken. Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijk dan wel mondeling zijn of haar zienswijze over de ontwerpomgevingsvergunning kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Ermelo. Informatie: afdeling Publiekszaken, telefoon (0341) 56 72 32.

Bekendmaking heeft betrekking op: 3852NE