HOME  |  Inwoners  |  Bekendmakingen  |  Omgevingsvergunning, voornemen verlenen (uitgebreide procedure)  |  Fokko Kortlanglaan 112, 116 en 122 en Julianalaan 122 - 124

Fokko Kortlanglaan 112, 116 en 122 en Julianalaan 122 - 124

Dit item is verlopen op 11-12-2019.
Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

voor het veranderen van de inrichting (revisievergunning) en het bouwen van diverse bouwwerken. Het gaat hier om een uitgebreide procedure in verband met het onderdeel milieu en het afwijken van het ter plaatse geldende bestemmingsplan ‘De Driehoek 2016’ (projectafwijkingsbesluit).

De ontwerpomgevingsvergunning bestaat uit de volgende activiteiten:

  • het (ver)bouwen van een bouwwerk;
  • het handelen in strijd met regels voor ruimtelijke ordening (bestemmingsplan);
  • een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor het in werking hebben van een inrichting (milieu).

Het bouwen en handelen in strijd met de regels voor ruimtelijke ordening ziet op onder meer het plaatsen van een luchtwasser, een verenlaadplaats, een geluidsscherm en een gasdrukregel- en meetstation.

In haar vergadering van 16 oktober 2019 heeft de raad van de gemeente Ermelo besloten voor het afwijken van het ter plaatse geldende bestemmingsplan “De Driehoek 2016” een ontwerpverklaring van geen bedenkingen (vvgb) af te geven.

Publicatiedatum: 30-10-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning
Toelichting:

Deze omgevingsvergunning wordt voorbereid met toepassing van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. De aanvraag, de ontwerpomgevingsvergunning met overige bijbehorende stukken en de ontwerpverklaring van geen bedenkingen liggen met ingang van donderdag 31 oktober 2019 gedurende zes weken ter inzage bij de afdeling Publiekszaken van de gemeente Ermelo. Tevens kunt u de stukken inzien op de website van de gemeente Ermelo. Gedurende deze periode kan een ieder bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ermelo, schriftelijk of mondeling een zienswijze over de ontwerpomgevingsvergunning en/of de ontwerpverklaring van geen bedenkingen kenbaar maken. Een zienswijze over de ontwerpverklaring van geen bedenkingen zal in de gemeenteraad worden behandeld.

Uw schriftelijke zienswijze kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van Ermelo, postbus 500, 3850 AM Ermelo. Uw zienswijze dient te zijn voorzien van datum, naam en adres, uw handtekening en de redenen van uw zienswijze. Voorts wordt u verzocht aan te geven tegen welk(e) besluit(en) uw zienswijze is gericht.

Verzenddatum: 31-10-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: 3853KH
Einde bezwaartermijn: 12-12-2019