Fazantlaan ongenummerd (nabij nummer 4)

Dit item is verlopen op 06-03-2019.
Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

het besluit van 20 juli 2018 intrekken voor het aanleggen van een aardenwal. Op grond van de beslissing van de bezwarencommissie is er een nieuw besluit genomen op 11 januari 2019 voor het verlenen van een omgevingsvergunning voor het aanleggen van een aardenwal.

Publicatiedatum: 23-01-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning
Toelichting:

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 12 januari 2019 ter inzage. Belanghebbenden kunnen vanaf die datum gedurende 6 weken beroep aantekenen. Het beroepschrift moet worden ondertekend en bevat ten minste naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt en de gronden van het beroep. Een belanghebbende moet dit beroep indienen bij de rechtbank van Gelderland (rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, sector bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem). Het indienen van een beroepschrift stelt de werking van dit besluit niet uit. Als er gelet op de belangen van de belanghebbende spoed is vereist, bestaat er de mogelijkheid om na indiening van een beroepschrift een voorlopige voorziening aan te vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank (rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, sector bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem). Informatie: afdeling klantcontactcentrum, telefoon (0341) 56 72 32.

Bekendmaking heeft betrekking op: 3852AM