HOME  |  Inwoners  |  Bekendmakingen  |  Ontheffing parkeer- of rijverbod  |  Fazantlaan 14

Fazantlaan 14

Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

verleend voor wedstrijden en evenementen aan manege en Pensionstal Sequoia Stabels voor 13 mei, 10 juni, 8 juli en 12 augustus 2020 (dressuurwedstrijden) van 17:00 tot 23:00 uur en voor 29 en 30 augustus 2020 (Ermelose Paarden Tweedaagse Enjoy the Ride) van 08:00 tot 18:00 uur.

Publicatiedatum: 26-02-2020
Soort bekendmaking: Overig
Toelichting:

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken ingaande op de dag na bekendmaking van het besluit een bezwaarschrift indienen bij het  college van burgemeester en wethouder, Postbus 500, 3850 AM Ermelo. Het indienen van een bezwaarschrift heeft in de meeste gevallen geen opschortende werking. Indien onverwijlde spoed dat noodzakelijk maakt kunt u wanneer u een bezwaarschrift indient, de voorzieningenrechter verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. U dient het verzoek in bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, sector bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U bent dan wel griffierecht verschuldigd. 

Verzenddatum: 20-02-2020
Bekendmaking heeft betrekking op: 3852AM
Einde bezwaartermijn: 02-04-2020