HOME  |  Inwoners  |  Bekendmakingen  |  Bestemmingsplan  |  Exploitatieplan Veldzicht Noord 4e fase

Exploitatieplan Veldzicht Noord 4e fase

Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

Ontwerp eerste herziening Exploitatieplan Veldzicht Noord 4e fase ter inzage

Het college van burgemeester en wethouders maakt, op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening, bekend dat met ingang van 24 januari 2020 tot en met 5 maart 2020 het ontwerpbesluit met het ontwerp eerste herziening Exploitatieplan Veldzicht Noord 4e fase en de daarbij behorende stukken, voor een ieder ter inzage ligt in het gemeentehuis. U kunt deze stukken digitaal raadplegen via www.ermelo.nl/bestemmingsplannen. Het is ook mogelijk hiervoor een afspraak met de afdeling Publiekszaken te maken via www.ermelo.nl of (0341) 56 73 21.

De Wet ruimtelijke ordening (Afdeling 6.4 Grondexploitatie) verplicht gemeenten om tegelijkertijd met een bestemmingsplan een exploitatieplan vast te stellen, tenzij het kostenverhaal van de grondexploitatie over de in het plan begrepen gronden anderszins is verzekerd. Het primaire doel van een exploitatieplan is om kosten die ten behoeve van de herontwikkeling van het gebied moeten worden gemaakt te kunnen verhalen bij alle eigenaren in het exploitatieplangebied, zodat zij bij zelfrealisatie een evenredige bijdrage betalen in de exploitatiekosten. Ter uitvoering en ter voldoening aan het gestelde in afdeling 6.4 van de Wro heeft de gemeenteraad tegelijkertijd met de vaststelling van het bestemmingsplan Veldzicht Noord 4e fase een exploitatieplan vastgesteld onder de naam ‘Exploitatieplan Veldzicht Noord 4e fase’. Nu het bestemmingplan Veldzicht Noord 4e fase verder uitgewerkt wordt, is een herziening van het exploitatieplan aan de orde.

Publicatiedatum: 29-01-2020
Soort bekendmaking: Bestemmingsplan
Toelichting:

Gedurende bovenvermelde termijn kunnen belanghebbenden bij de gemeenteraad, Postbus 500, 3850 AM Ermelo, schriftelijk of mondeling een zienswijze op het ontwerpbesluit kenbaar maken. Voor het mondeling indienen van zienswijzen kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken. U kunt ook met DigiD een zienswijze indienen via www.ermelo.nl/zienswijze.

Verzenddatum: 24-01-2020
Bekendmaking heeft betrekking op: Ermelo
Einde bezwaartermijn: 05-03-2020