HOME  |  Inwoners  |  Bekendmakingen  |  APV ontheffing  |  Ericalaan tegenover nummer 1

Ericalaan tegenover nummer 1

Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

Voor het leggen van oprijplaten en het plaatsen van een hoogwerker aan de Ericalaan tegenover nummer 1 te Ermelo in de periode van 22 juli tot en met 28 juli 2020.

Publicatiedatum: 15-07-2020
Soort bekendmaking: APV Vergunning
Toelichting:

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken ingaande op de dag na bekendmaking van het besluit (data hierboven genoemd) een bezwaarschrift indienen bij het college van  burgemeester en wethouders van Ermelo, Postbus 500, 3850 AM Ermelo. Het indienen van een bezwaarschrift heeft in de meeste gevallen geen opschortende werking. Indien onverwijlde spoed dat noodzakelijk maakt kunt u wanneer u een bezwaarschrift indient, de voorzieningenrechter verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. U dient het verzoek in bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, sector bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U bent dan wel griffierecht verschuldigd.

Verzenddatum: 09-07-2020
Bekendmaking heeft betrekking op: 3852ZN
Einde bezwaartermijn: 20-08-2020