HOME  |  Inwoners  |  Bekendmakingen  |  Toekennen huisnummer  |  Enckerkamp 47 a t/m h

Enckerkamp 47 a t/m h

Dit item is verlopen op 06-05-2020.
Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

intrekken huisnummer Enckerkamp 41 en toekennen huisnummer Enckerkamp 47 a t/m h.

Publicatiedatum: 25-03-2020
Soort bekendmaking: Overig
Toelichting:

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken ingaande op de dag na bekendmaking van het besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Ermelo, Postbus 500, 3850 AM Ermelo. Het indienen van een bezwaarschrift heeft in de meeste gevallen geen opschortende werking. Indien onverwijlde spoed dat noodzakelijk maakt kunt u wanneer u een bezwaarschrift indient, de voorzieningenrechter verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. U dient het verzoek in bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, sector bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U bent dan wel griffierecht verschuldigd.

Verzenddatum: 18-03-2020
Bekendmaking heeft betrekking op: 3853HK
Einde bezwaartermijn: 29-04-2020