HOME  |  Inwoners  |  Bekendmakingen  |  Omgevingsvergunning, ingetrokken  |  Eksterstraat 35 t/m 47

Eksterstraat 35 t/m 47

Dit item is verlopen op 20-11-2019.
Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

Bij besluit van 3 oktober 2019 is het besluit van 6 augustus 2018 voor het vervangen van het dak van diverse woningen op de locatie Eksterstraat 35 t/m 47 ingetrokken. Bij besluit van 3 oktober is dit besluit herzien. Zie onder het kopje “verleende omgevingsvergunning (herzien besluit)”.

Publicatiedatum: 09-10-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning
Toelichting:

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken ingaande op de dag na bekendmaking van het besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Ermelo, Postbus 500, 3850 AM Ermelo. Het indienen van een bezwaarschrift heeft in de meeste gevallen geen opschortende werking. Indien onverwijlde spoed dat noodzakelijk maakt kunt u wanneer u een bezwaarschrift indient, de voorzieningenrechter verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. U dient het verzoek in bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, sector bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U bent dan wel griffierecht verschuldigd. 

Verzenddatum: 03-10-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: 3853SG
Einde bezwaartermijn: 14-11-2019