HOME  |  Inwoners  |  Bekendmakingen  |  Omgevingsvergunning, verleend (herzien besluit)  |  Duifstraat 59 t/m 65, 69, 73 t/m 77, 81, 87, 91 t/m 105

Duifstraat 59 t/m 65, 69, 73 t/m 77, 81, 87, 91 t/m 105

Dit item is verlopen op 27-11-2019.
Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

voor het vervangen van het dak van diverse woningen en het uitvoeren van een activiteit op grond van de Flora- en Faunawet. Dit besluit betreft een herziening.

Bij dit besluit is het besluit van 6 augustus 2018 voor het vervangen van het dak van diverse woningen op de locatie Duifstraat 59 t/m 65, 69, 73 t/m 77, 81, 87, 91 t/m 105 ingetrokken.

Publicatiedatum: 09-10-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning
Toelichting:

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken ingaande op de dag na bekendmaking van het besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Ermelo, Postbus 500, 3850 AM Ermelo. Het indienen van een bezwaarschrift heeft in de meeste gevallen geen opschortende werking. Indien onverwijlde spoed dat noodzakelijk maakt kunt u wanneer u een bezwaarschrift indient, de voorzieningenrechter verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. U dient het verzoek in bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, sector bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U bent dan wel griffierecht verschuldigd.

Verzenddatum: 03-10-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: 3853TG, 3853TH
Einde bezwaartermijn: 14-11-2019