HOME  |  Inwoners  |  Bekendmakingen  |  Drank- en horecavergunning  |  Drieërweg 124, camping De Driehoek

Drieërweg 124, camping De Driehoek

Dit item is verlopen op 31-07-2019.
Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

het wijzigen leidinggevenden Drank- en Horecavergunning voor het horecabedrijf camping De Driehoek.

Publicatiedatum: 19-06-2019
Soort bekendmaking: Drank- en Horecavergunning
Toelichting:

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken ingaande op de dag na bekendmaking van het besluit een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester , Postbus 500, 3850 AM Ermelo. Het indienen van een bezwaarschrift heeft in de meeste gevallen geen opschortende werking. Indien onverwijlde spoed dat noodzakelijk maakt kunt u wanneer u een bezwaarschrift indient, de voorzieningenrechter verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. U dient het verzoek in bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, sector bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U bent dan wel griffierecht verschuldigd.

Verzenddatum: 12-06-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: 3852MD
Einde bezwaartermijn: 24-07-2019