HOME  |  Inwoners  |  Bekendmakingen  |  Ontheffing geluid, verleende  |  Diverse locaties in Ermelo

Diverse locaties in Ermelo

Dit item is verlopen op 17-04-2019.
Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

voor het gebruik van 10 extra dB(A)/dB(C) voor Koningsdag op zaterdag 27 april 2019, van 9.00 tot 23.00 uur, op diverse locaties te Ermelo.

Publicatiedatum: 06-03-2019
Soort bekendmaking: Overig
Toelichting:

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken ingaande op de dag na bekendmaking van het besluit een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, Postbus 500, 3850 AM Ermelo. Het indienen van een bezwaarschrift heeft in de meeste gevallen geen opschortende werking. Indien onverwijlde spoed dat noodzakelijk maakt kunt u wanneer u een bezwaarschrift indient, de voorzieningenrechter verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. U dient het verzoek in bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, sector bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U bent dan wel griffierecht verschuldigd. 

Verzenddatum: 26-02-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: Ermelo
Einde bezwaartermijn: 09-04-2019