HOME  |  Inwoners  |  Bekendmakingen  |  Evenementenvergunning, verleend  |  Demo-Races Horst

Demo-Races Horst

Dit item is verlopen op 26-02-2020.
Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

voor het organiseren van Demo-Races Horst op de Zeeweg, Slagsteeg en Rode schuurderwegje op 23 mei 2020 van 10:00 tot 21:00 uur. Ook is voor dit evenement een ontheffing van geluid verleend, volgens artikel 4:6 van de APV.

Publicatiedatum: 15-01-2020
Soort bekendmaking: Evenementenvergunning
Toelichting:

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken ingaande op de dag na bekendmaking van het besluit een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester en/of college van burgemeester en wethouder, Postbus 500, 3850 AM Ermelo. Het indienen van een bezwaarschrift heeft in de meeste gevallen geen opschortende werking. Indien onverwijlde spoed dat noodzakelijk maakt kunt u wanneer u een bezwaarschrift indient, de voorzieningenrechter verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. U dient het verzoek in bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, sector bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U bent dan wel griffierecht verschuldigd.

Verzenddatum: 09-01-2020
Bekendmaking heeft betrekking op: 3853LN
Einde bezwaartermijn: 20-02-2020