HOME  |  Inwoners  |  Bekendmakingen  |  Drank- en horecavergunning  |  De Enk, terras HEMA

De Enk, terras HEMA

Dit item is verlopen op 07-08-2019.
Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

verleende ontheffing artikel 35 Drank- en Horecavergunning voor het schenken van alcohol tijdens de Ondernemersborrel op het terras van de Hema op 13 juli van 16:00 tot 23:00 uur.

Publicatiedatum: 26-06-2019
Soort bekendmaking: Drank- en Horecavergunning
Toelichting:

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken ingaande op de dag na bekendmaking van het besluit een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester , Postbus 500, 3850 AM Ermelo. Het indienen van een bezwaarschrift heeft in de meeste gevallen geen opschortende werking. Indien onverwijlde spoed dat noodzakelijk maakt kunt u wanneer u een bezwaarschrift indient, de voorzieningenrechter verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. U dient het verzoek in bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, sector bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U bent dan wel griffierecht verschuldigd.

Verzenddatum: 13-06-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: 3851NZ
Einde bezwaartermijn: 25-07-2019