HOME  |  Inwoners  |  Bekendmakingen  |  Ontheffing Winkeltijdenwet, verleend  |  Burgemeester Langmanstraat 2

Burgemeester Langmanstraat 2

Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

voor het openstellen van Plus Alberts in 2020 op 13 april (tweede Paasdag) van 10.00 tot 19.00 uur, 21 mei (Hemelvaartsdag) van 12.00 tot 19.00 uur, 1 juni (tweede Pinksterdag) van 10.00 tot 19.00 uur en 26 december (tweede Kerstdag) van 10.00 tot 19.00 uur.

Publicatiedatum: 04-03-2020
Soort bekendmaking: Overig
Toelichting:

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken ingaande op de dag na bekendmaking van het besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 500, 3850 AM Ermelo. Het indienen van een bezwaarschrift heeft in de meeste gevallen geen opschortende werking. Indien onverwijlde spoed dat noodzakelijk maakt kunt u wanneer u een bezwaarschrift indient, de voorzieningenrechter verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. U dient het verzoek in bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, sector bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U bent dan wel griffierecht verschuldigd.

Verzenddatum: 28-02-2020
Bekendmaking heeft betrekking op: 3851NM
Einde bezwaartermijn: 10-04-2020