HOME  |  Inwoners  |  Bekendmakingen  |  Standplaatsvergunning incidenteel, verleend  |  Buitenbrinkweg 83

Buitenbrinkweg 83

Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

Voor het innemen van een incidentele standplaats op  16 juli, 17 juli, 3 september, 4 september, 17 september en 18 september 2020, aan de Buitenbrinkweg 83.

Publicatiedatum: 01-07-2020
Soort bekendmaking: Standplaatsvergunning
Toelichting:

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken ingaande op de dag na bekendmaking van het besluit (data hierboven genoemd) een bezwaarschrift indienen bij de het college van burgemeester en wethouders, Postbus 500, 3850 AM Ermelo. Het indienen van een bezwaarschrift heeft in de meeste gevallen geen opschortende werking. Indien onverwijlde spoed dat noodzakelijk maakt kunt u wanneer u een bezwaarschrift indient, de voorzieningenrechter verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. U dient het verzoek in bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, sector bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U bent dan wel griffierecht verschuldigd. 

Bekendmaking heeft betrekking op: 3853LV83