HOME  |  Inwoners  |  Bekendmakingen  |  Kennisgeving anterieure overeenkomst  |  Buitenbrinkweg 65

Buitenbrinkweg 65

Dit item is verlopen op 04-02-2020.
Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

Burgemeester en wethouders van gemeente Ermelo maken ingevolge artikel 6.24, lid 3 Wet ruimtelijke ordening (Wro) en artikel 6.2, lid 12 Besluit ruimtelijke ordening bekend, dat zij op 10 december 2019 de overeenkomst “Anterieure overeenkomst ten behoeve van de ontwikkeling van twee woningen aan de Buitenbrinkweg 65”, zijnde een overeenkomst over grondexploitatie als bedoeld in de Wro, zijn aangegaan met exploitant.

De overeenkomst heeft betrekking op het wijzigen van de bestemming “Wonen” en “Agrarisch gebied” naar “Wonen”, op de locatie Buitenbrinkweg 65 te Ermelo. De zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst ligt vanaf 23 december 2019 tot en met 3 februari 2020 gedurende een periode van 6 weken voor een ieder ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis, Raadhuisplein 2 in Ermelo.

Publicatiedatum: 24-12-2019
Soort bekendmaking: Overig
Toelichting:

Tegen de gesloten anterieure overeenkomst en de zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst kunnen geen zienswijzen of bezwaren worden ingediend.

Bekendmaking heeft betrekking op: 3853LV