HOME  |  Inwoners  |  Bekendmakingen  |  Evenementenvergunning, verleend  |  Bierfeest

Bierfeest

Dit item is verlopen op 27-05-2020.
Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

voor het organiseren van het Bierfeest aan de Putterweg 43 en 45 te Ermelo op 31 juli 2020 van 15.00 uur tot en met 22.00 uur en 1 augustus 2020 van 12:00 tot en met 20:00 uur. Tevens zijn voor dit evenement een ontheffing van artikel 35 van de Drank- en Horecawet en een ontheffing van geluid, volgens artikel 4:6 van de APV, verleend.

Publicatiedatum: 15-04-2020
Soort bekendmaking: Evenementenvergunning
Toelichting:

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken ingaande op de dag na bekendmaking van het besluit een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester en/of het college van burgemeester en wethouders, Postbus 500, 3850 AM Ermelo. Het indienen van een bezwaarschrift heeft in de meeste gevallen geen opschortende werking. Indien onverwijlde spoed dat noodzakelijk maakt kunt u wanneer u een bezwaarschrift indient, de voorzieningenrechter verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. U dient het verzoek in bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, sector bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U bent dan wel griffierecht verschuldigd.

Verzenddatum: 07-04-2020
Bekendmaking heeft betrekking op: 3851GB
Einde bezwaartermijn: 19-05-2020