HOME  |  Inwoners  |  Bekendmakingen  |  Evenementenvergunning, verleend  |  Bierfeest, Putterweg 45

Bierfeest, Putterweg 45

Dit item is verlopen op 12-06-2019.
Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

voor het organiseren van het Bierfeest op vrijdag 2 augustus 2019 van 15.00 tot en met 22.00 uur en zaterdag 3 augustus 2019 van 12.00 tot en met 20.00 uur. Tevens is voor dit evenement een ontheffing van geluid, volgens artikel 4:6 van de APV en een ontheffing artikel 35 van de Drank en Horecawet verleend.

Publicatiedatum: 01-05-2019
Soort bekendmaking: Evenementenvergunning
Toelichting:

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken ingaande op de dag na bekendmaking van het besluit een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, Postbus 500, 3850 AM Ermelo. Het indienen van een bezwaarschrift heeft in de meeste gevallen geen opschortende werking. Indien onverwijlde spoed dat noodzakelijk maakt kunt u wanneer u een bezwaarschrift indient, de voorzieningenrechter verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. U dient het verzoek in bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, sector bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U bent dan wel griffierecht verschuldigd. 

Verzenddatum: 24-04-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: 3851GB
Einde bezwaartermijn: 05-06-2019