HOME  |  Inwoners  |  Bekendmakingen  |  Bestemmingsplan  |  Bestemmingsplan Telgterweg 240 - Groene Allee 34

Bestemmingsplan Telgterweg 240 - Groene Allee 34

Dit item is verlopen op 12-12-2018.
Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

Ontwerp bestemmingsplan ter inzage

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat met ingang van 1 november tot en met 12 december 2018 het ontwerp bestemmingsplan Telgterweg 240 - Groene Allee 34 en de daarbij behorende stukken, voor een ieder ter inzage ligt in het gemeentehuis. Voor een inzage kunt u een afspraak maken met de afdeling Publiekszaken via telefoonnummer (0341( 56 73 21 of via onze website www.ermelo.nl. U kunt deze stukken ook digitaal raadplegen via www.ermelo.nl/bestemmingsplannen. Het ontwerp bestemmingsplan Telgterweg 240 - Groene Allee 34, met identificatienummer NL.IMRO.0233.Bptelgterweg240-0301, kunt u tevens digitaal raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl (RO-Online).

Het bestemmingsplan biedt een juridisch planologisch kader voor het realiseren van vier woningen van het type twee onder één kap op het perceel naast Groene Allee 34 in het kader van functieverandering. De sloopmeters zijn afkomstig van de percelen Telgterweg 238/240/242. Op deze percelen kan niet worden teruggebouwd vanwege de hindercirkels van omliggende bedrijven. Daarnaast worden de twee voormalige bedrijfswoningen aan de Telgterweg 240 voorzien van een woonbestemming.

De percelen aan de Telgterweg liggen in het bestemmingsplan Buitengebied Midden West en hebben de bestemming Agrarisch gebied met de aanduiding landbouwontwikkelingsgebied. Het perceel aan de Groene Allee ligt ook in het bestemmingsplan Buitengebied Midden West en heeft de bestemming Agrarisch gebied met landschappelijke waarden.

Publicatiedatum: 31-10-2018
Soort bekendmaking: Bestemmingsplan
Toelichting:

Gedurende bovenvermelde termijn kan een ieder bij de gemeenteraad,  postbus 500, 3850 AM Ermelo, schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen tegen het ontwerp bestemmingsplan. Voor het mondeling indienen van reactie kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken. U kunt ook met DigiD een reactie indienen via www.ermelo.nl/zienswijze.

Bekendmaking heeft betrekking op: Ermelo