HOME  |  Inwoners  |  Bekendmakingen  |  Bestemmingsplan  |  Bestemmingsplan Telgterweg 240 en Groene Allee naast 34 vastgesteld (gewijzigd)

Bestemmingsplan Telgterweg 240 en Groene Allee naast 34 vastgesteld (gewijzigd)

Dit item is verlopen op 01-05-2019.
Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

Het college van burgemeester en wethouders maakt, op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening, bekend dat de raad van de gemeente Ermelo in zijn vergadering van 7 maart 2019 besloten heeft tot vaststelling van het bestemmingsplan Telgterweg 240 en Groene Allee naast 34. 

Het bestemmingsplan biedt een juridisch planologisch kader voor het realiseren van vier woningen van het type twee onder één kap op het perceel naast Groene Allee 34 in het kader van functieverandering. De sloopmeters zijn afkomstig van de percelen Telgterweg 238/240/242. Op deze percelen kan niet worden teruggebouwd vanwege de hindercirkels van omliggende bedrijven. Daarnaast worden de twee voormalige bedrijfswoningen aan de Telgterweg 240 voorzien van een woonbestemming.

De percelen aan de Telgterweg liggen in het bestemmingsplan Buitengebied Midden West en hebben de bestemming Agrarisch gebied met de aanduiding landbouwontwikkelingsgebied. Het perceel aan de Groene Allee ligt ook in het bestemmingsplan Buitengebied Midden West en heeft de bestemming Agrarisch gebied met landschappelijke waarden.

Publicatiedatum: 20-03-2019
Soort bekendmaking: Bestemmingsplan
Toelichting:

Het raadsbesluit ligt met het vastgestelde bestemmingsplan Telgterweg 240 en Groene Allee naast 34 en de daarbij bijbehorende stukken, met ingang van 21 maart tot en met 1 mei 2019, voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis. U kunt hiervoor een afspraak maken met de afdeling Publiekszaken via www.ermelo.nl/afspraak of bel met (0341) 56 73 21. U kunt deze stukken ook digitaal raadplegen via www.ermelo.nl/bestemmingsplannen.

Het raadsbesluit en het vastgestelde bestemmingsplan Telgterweg 240 en Groene Allee naast 34, met identificatienummer NL.IMRO.0233.BPtelgterweg240-0401, kunt u ook digitaal raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl (RO-Online).

Gedurende bovenvermelde termijn van ter inzage legging kan tegen het besluit van de gemeenteraad tot vaststelling van het bestemmingsplan beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 AE ’s-Gravenhage door:

  • Belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan;
  • Belanghebbenden die redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad op het ontwerpbestemmingsplan kenbaar te maken;
  • Belanghebbenden tegen de wijzigingen die bij de vaststelling door de raad van de gemeente Ermelo ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zijn aangebracht.

Het instellen van beroep schort de werking van het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan niet op. Het besluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt.
Degene die beroep instelt kan een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

Bekendmaking heeft betrekking op: Ermelo