HOME  |  Inwoners  |  Bekendmakingen  |  Bestemmingsplan  |  Bestemmingsplan Oranjepark Ermelo

Bestemmingsplan Oranjepark Ermelo

Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

Het college van burgemeester en wethouders maakt, op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening, bekend dat de raad van de gemeente Ermelo in zijn vergadering van 19 februari 2020 besloten heeft tot vaststelling van het bestemmingsplan Oranjepark Ermelo. Hierbij heeft zij tevens wijzigingen aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan Oranjepark Ermelo. Naast het bestemmingsplan is ook het beeldkwaliteitsplan Oranjepark vastgesteld op basis van artikel 12a van de Woningwet.

Het bestemmingsplan biedt een juridisch planologisch kader voor het herontwikkelen van het voormalige terrein van de Rehoboth, Dillenburg en Oranjepark tot een omgeving met (zorg)woningen, een gezondscentrum en een buurtkamer, ingepast in een parkachtige omgeving. De ontwikkeling wordt gerealiseerd volgens het Liebenau-principe, een concept waarbij meergeneratie buurten en sociale samenhang centraal staan. Het plangebied is gelegen aan de Julianalaan, globaal tussen de Dennenlaan, Sparrenlaan, Prinsesselaan en Wilhelminalaan te Ermelo.

Het raadsbesluit ligt met het vastgesteld bestemmingsplan en de daarbij bijbehorende stukken, met ingang van 12 maart 2020 tot en met 22 april 2020, voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis. U kunt de stukken digitaal raadplegen via www.ermelo.nl/bestemmingsplannen. Het is ook mogelijk hiervoor een afspraak met de afdeling Publiekszaken te maken via www.ermelo.nl of (0341) 56 73 21.

Het raadsbesluit en het vastgesteld bestemmingsplan Oranjepark Ermelo, met identificatienummer NL.IMRO.0233.BPoranjepark-0401, kunt u ook digitaal raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl (RO-Online).

Publicatiedatum: 11-03-2020
Soort bekendmaking: Bestemmingsplan
Toelichting:

Gedurende bovenvermelde termijn van ter inzage legging kan tegen het besluit van de gemeenteraad tot vaststelling van het bestemmingsplan beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 AE ’s-Gravenhage door:

  • Belanghebbenden die tijdig een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan hebben kenbaar gemaakt.
  • Belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad op het ontwerpbestemmingsplan kenbaar te maken.
  • Belanghebbenden tegen de wijzigingen die bij de vaststelling door de raad van de gemeente Ermelo ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zijn aangebracht.

De Crisis- en herstelwet is van toepassing op dit plan op grond van artikel 11, lid 1.

Het instellen van beroep schort de werking van het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan niet op. Het besluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt.

Degene die beroep instelt kan een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

Bekendmaking heeft betrekking op: Ermelo