HOME  |  Inwoners  |  Bekendmakingen  |  Bestemmingsplan  |  Bestemmingsplan Nijkerkerweg 89 en 95

Bestemmingsplan Nijkerkerweg 89 en 95

Dit item is verlopen op 14-08-2019.
Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

Het college van burgemeester en wethouders maakt, op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening, bekend dat de raad van de gemeente Ermelo in zijn vergadering van 13 juni 2019 besloten heeft tot vaststelling van het bestemmingsplan Nijkerkerweg 89 en 95. 

Het bestemmingsplan biedt een juridisch planologisch kader voor twee initiatieven aan de Nijkerkerweg.  Op het perceel Nijkerkerweg 89 te Ermelo worden de voormalig agrarische opstallen gesloopt en de agrarische bedrijfsbestemming verwijderd. Daarvoor in de plaats kunnen twee woningen op dit perceel worden gerealiseerd, gebouwd als twee-onder-één-kap.

Op het perceel Nijkerkerweg 95 vindt een uitbreiding plaats van het verhard oppervlak ten behoeve van het agrarisch loonbedrijf. Deze uitbreiding van verharding zorgt niet voor uitbreiding van de bedrijfsactiviteiten, maar voor een efficiëntere en veiligere bedrijfsvoering op het perceel.

Het raadsbesluit ligt met het vastgestelde bestemmingsplan Nijkerkerweg 89 en 95 en de daarbij bijbehorende stukken, met ingang van 4 juli tot en met 14 augustus 2019, voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis. U kunt hiervoor een afspraak maken met de afdeling Publiekszaken via www.ermelo.nl/afspraak of bel met (0341) 56 73 21. U kunt deze stukken ook digitaal raadplegen via www.ermelo.nl/bestemmingsplannen.

Het raadsbesluit en het vastgestelde bestemmingsplan Nijkerkerweg 89 en 95, met identificatienummer NL.IMRO.0233.BPnijkerkerwg89-0401, kunt u ook digitaal raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl (RO-Online).

Publicatiedatum: 03-07-2019
Soort bekendmaking: Bestemmingsplan
Toelichting:

Gedurende bovenvermelde termijn van ter inzage legging kan tegen het besluit van de gemeenteraad tot vaststelling van het bestemmingsplan beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 AE ’s-Gravenhage door belanghebbenden die redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad op het ontwerpbestemmingsplan kenbaar te maken.

Het instellen van beroep schort de werking van het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan niet op. Het besluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt.

Degene die beroep instelt kan een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

Bekendmaking heeft betrekking op: Ermelo