HOME  |  Inwoners  |  Bekendmakingen  |  Bestemmingsplan  |  Bestemmingsplan Nijkerkerweg 89 en 95

Bestemmingsplan Nijkerkerweg 89 en 95

Dit item is verlopen op 27-03-2019.
Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

Ontwerp bestemmingsplan ter inzage

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat met ingang van 14 februari tot en met 27 maart 2019 het ontwerp bestemmingsplan ‘Nijkerkerweg 89 en 95’ en de daarbij behorende stukken, voor een ieder ter inzage ligt in het gemeentehuis. Voor een inzage kunt u een afspraak maken met de afdeling Publiekszaken via telefoonnummer 0341 56 73 21 of via onze website www.ermelo.nl. U kunt deze stukken ook digitaal raadplegen via www.ermelo.nl/bestemmingsplannen. Het ontwerp bestemmingsplan Nijkerkerweg 89 en 95, met identificatienummer NL.IMRO.0233.BPnijkerkerwg89-0301, kunt u tevens digitaal raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl (RO-Online).

Het bestemmingsplan biedt een juridisch planologisch kader voor twee initiatieven aan de Nijkerkerweg.  Op het perceel Nijkerkerweg 89 te Ermelo worden de voormalig agrarische opstallen gesloopt en de agrarische bedrijfsbestemming verwijderd. Daarvoor in de plaats kunnen twee woningen op dit perceel worden gerealiseerd, gebouwd als twee-onder-één-kap.

Op het perceel Nijkerkerweg 95 vindt een uitbreiding plaats van het verhard oppervlak ten behoeve van het agrarisch loonbedrijf. Deze uitbreiding van verharding zorgt niet voor uitbreiding van de bedrijfsactiviteiten, maar voor een efficiëntere en veiligere bedrijfsvoering op het perceel.

Beide percelen liggen in het bestemmingsplan Buitengebied Midden West. Beide plangebieden hebben de bestemming ‘Agrarisch gebied’, waarbij op het perceel Nijkerkerweg 89 ook een bouwblok is opgenomen. De gewenste ontwikkelingen zijn binnen deze bestemming niet mogelijk. Met het bestemmingsplan Nijkerkerweg 89 en 95 worden de gewenste ontwikkelingen juridisch planologisch mogelijk gemaakt.

Publicatiedatum: 13-02-2019
Soort bekendmaking: Bestemmingsplan
Toelichting:

Gedurende bovenvermelde termijn kan een ieder bij de gemeenteraad, postbus 500, 3850 AM Ermelo, schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen tegen het ontwerp bestemmingsplan. Voor het mondeling indienen van reactie kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken. U kunt ook met DigiD een reactie indienen via www.ermelo.nl/zienswijze.

Bekendmaking heeft betrekking op: Ermelo