HOME  |  Inwoners  |  Bekendmakingen  |  Bestemmingsplan  |  Bestemmingsplan Haspel 21 vastgesteld

Bestemmingsplan Haspel 21 vastgesteld

Dit item is verlopen op 27-03-2019.
Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

Het college van burgemeester en wethouders maakt, op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening, bekend dat de raad van de gemeente Ermelo in zijn vergadering van 10 januari 2019 besloten heeft tot vaststelling van het bestemmingsplan Haspel 21. 

Het bestemmingsplan biedt een juridisch planologisch kader voor het (her)bestemmen van de, in 1980 vergunde, woning op het perceel Haspel 21 te Ermelo.

Het bestemmingsplan Haspel 21 bestemt de huidige woning met het huidige gebruik, die in het vigerende bestemmingsplan “Recreatieterreinen” abusievelijk is wegbestemd. De bouwmogelijkheden zijn aangepast conform de huidige bebouwing.

Het raadsbesluit ligt met het vastgestelde bestemmingsplan en de daarbij bijbehorende stukken, met ingang van 14 februari tot en met 27 maart 2019, voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis. U kunt hiervoor een afspraak maken met de afdeling Publiekszaken via www.ermelo.nl/afspraak of bel met (0341) 56 73 21. U kunt deze stukken ook digitaal raadplegen via www.ermelo.nl/bestemmingsplannen.

Het raadsbesluit en het vastgestelde bestemmingsplan Haspel 21, met identificatienummer NL.IMRO.0233.Bphaspel21-0401, kunt u ook digitaal raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl (RO-Online).

Publicatiedatum: 13-02-2019
Soort bekendmaking: Bestemmingsplan
Toelichting:

Gedurende bovenvermelde termijn van ter inzage legging kan tegen het besluit van de gemeenteraad tot vaststelling van het bestemmingsplan beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 AE ’s-Gravenhage door:

-   Belanghebbenden die redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad op het ontwerpbestemmingsplan kenbaar te maken;

Het instellen van beroep schort de werking van het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan niet op. Het besluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt.

Degene die beroep instelt kan een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

Bekendmaking heeft betrekking op: Ermelo