HOME  |  Inwoners  |  Bekendmakingen  |  Bestemmingsplan  |  Bestemmingsplan Harderwijkerweg naast nr. 208

Bestemmingsplan Harderwijkerweg naast nr. 208

Dit item is verlopen op 29-01-2020.
Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

Bestemmingsplan Harderwijkerweg naast nr. 208 vastgesteld

De raad van de gemeente Ermelo heeft in zijn vergadering van 16 oktober 2019 besloten tot het vaststellen van het Bestemmingsplan Harderwijkerweg naast nr. 208. In het plan zijn kleine wijzigingen aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan. Het ontwerpplan ligt sinds 18 april 2019 ter inzage. Dit bestemmingsplan biedt een juridische planologisch kader voor de realisatie van 2 woningen in combinatie met natuurontwikkeling op een voormalig agrarisch perceel.

Besluit hogere grenswaarden op grond van de Wet geluidhinder

Op grond van een akoestisch onderzoek heeft het college van burgemeester en wethouders besloten een hogere geluidsgrenswaarde vast te stellen voor de woningen die op grond van het vastgestelde bestemmingsplan gebouwd kunnen worden. Sinds 22 augustus 2019 ligt het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken ter inzage in het gemeentehuis.

Ter inzage legging en beroep

De besluiten en de daarbij bijbehorende stukken liggen inmiddels ook voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis. Voor een inzage kunt u een afspraak maken met de afdeling Publiekszaken via www.ermelo.nl/afspraak of via (0341) 56 73 21. Het raadsbesluit en bijbehorende stukken kunt u ook digitaal raadplegen op:

Het besluit over de hogere grenswaarde kunt u enkel raadplegen op de laatst vermelde webpagina.

Publicatiedatum: 18-12-2019
Soort bekendmaking: Bestemmingsplan
Toelichting:

Vanaf 19 december 2019 tot en met 29 januari 2020 kunnen belanghebbenden tegen voornoemde besluiten beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 AE ’s-Gravenhage. Het gaat om belanghebbenden die:

  • tijdig een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan hebben kenbaar gemaakt;
  • kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar te maken;
  • bezwaren hebben tegen de wijzigingen, die de gemeenteraad bij het vaststellen van het ontwerpbestemmingsplan heeft aangebracht.

Het instellen van beroep schorst de werking van de besluiten niet op. Het besluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Degene die beroep instelt kan een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

Verzenddatum: 19-12-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: Ermelo
Einde bezwaartermijn: 29-01-2020