HOME  |  Inwoners  |  Bekendmakingen  |  Bestemmingsplan  |  Bestemmingsplan Harderwijkerweg naast 208

Bestemmingsplan Harderwijkerweg naast 208

Dit item is verlopen op 29-05-2019.
Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

Ontwerpbestemmingsplan ter inzage

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat met ingang van 18 april tot en met 29 mei 2019  het ontwerp bestemmingsplan Harderwijkerweg naast 208 en de daarbij behorende stukken, voor een ieder ter inzage ligt in het gemeentehuis.

Dit bestemmingsplan biedt een juridische planologisch kader voor de realisatie van 2 woningen in combinatie met natuurontwikkeling op een voormalig agrarisch perceel.

Voor een inzage kunt u een afspraak maken met de afdeling Publiekszaken via telefoonnummer 0341 56 73 21 of via onze website www.ermelo.nl/afspraak. U kunt deze stukken ook digitaal raadplegen via www.ermelo.nl/bestemmingsplannen. Het ontwerp bestemmingsplan Harderwijkerweg naast 208, met identificatienummer  NL.IMRO.0233.BPhrdrwijkrwgna208-0301, kunt u tevens digitaal raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl (RO-Online). Daarnaast is er op 7 mei 2019 van 17.30-18.30 uur in De Dialoog een inloopmoment waarop u de plannen kunt inzien en eventueel uw vragen kunt stellen. 

Publicatiedatum: 17-04-2019
Soort bekendmaking: Bestemmingsplan
Toelichting:

Gedurende bovenvermelde termijn kan een ieder bij de gemeenteraad, postbus 500, 3850 AM Ermelo, schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen tegen het ontwerp bestemmingsplan. Voor het mondeling indienen van reactie kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken. U kunt ook met DigiD een reactie indienen via www.ermelo.nl/zienswijze.

Bekendmaking heeft betrekking op: Ermelo