HOME  |  Inwoners  |  Bekendmakingen  |  Bestemmingsplan  |  Bestemmingsplan Harderwijkerweg naast 208

Bestemmingsplan Harderwijkerweg naast 208

Dit item is verlopen op 15-05-2019.
Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

Vooraankondiging bestemmingsplan

Het college van burgemeester en wethouders maakt op grond van artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening bekend dat zij het voornemen heeft om het  bestemmingsplan Harderwijkerweg naast 208 voor te bereiden.

Dit bestemmingsplan biedt een juridische planologisch kader voor de realisatie van twee woningen in combinatie met natuurontwikkeling op een voormalig agrarisch perceel.

Publicatiedatum: 03-04-2019
Soort bekendmaking: Bestemmingsplan
Toelichting:

Dit is een vooraankondiging. Hiertegen kunt u geen zienswijzen indienen (artikel 1.3.1 lid 2 Bro). Ook is het nog niet mogelijk voor onafhankelijke instanties om advies uit te brengen over ons voornemen.

In het  tweede kwartaal van 2019 zullen wij, op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening, het concept-raadsbesluit met het ontwerp bestemmingsplan en de daarbij behorende stukken, voor een ieder ter inzage leggen. Wij zullen dit van tevoren op de voorgeschreven wijze bekend maken.

Bekendmaking heeft betrekking op: Ermelo