HOME  |  Inwoners  |  Bekendmakingen  |  Bestemmingsplan  |  Bestemmingsplan De Heivlinder

Bestemmingsplan De Heivlinder

Dit item is verlopen op 26-12-2018.
Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

Bestemmingsplan vastgesteld

Het college van burgemeester en wethouders maakt, op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening, bekend dat de raad van de gemeente Ermelo in zijn vergadering van 1 november 2018 besloten heeft tot vaststelling van het bestemmingsplan De Heivlinder. Hierbij heeft zij tevens wijzigingen aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan De Heivlinder.

Het bestemmingsplan heeft betrekking op uitbreiding van het recreatieterrein ”De Heivlinder” op de locatie Tonnenberg 53 te Ermelo.

Het raadsbesluit ligt met het vastgesteld bestemmingsplan en de daarbij bijbehorende stukken, met ingang van 15 november 2018 tot en met 26 december 2018, voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis. U kunt de stukken digitaal raadplegen via www.ermelo.nl/bestemmingsplannen. Het is ook mogelijk hiervoor een afspraak met de afdeling Publiekszaken te maken via www.ermelo.nl of telefonisch op (0341) 56 73 21.

Het raadsbesluit en het vastgesteld bestemmingsplan De Heivlinder, met identificatienummer NL.IMRO.0233.BPheivlinder-0401, kunt u ook digitaal raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl (RO-Online).

Publicatiedatum: 14-11-2018
Soort bekendmaking: Bestemmingsplan
Toelichting:

Gedurende bovenvermelde termijn van ter inzage legging kan tegen het besluit van de gemeenteraad tot vaststelling van het bestemmingsplan beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 AE ’s-Gravenhage door:

  • Belanghebbenden die tijdig een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan hebben kenbaar gemaakt
  • Belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad op het ontwerpbestemmingsplan kenbaar te maken
  • Belanghebbenden tegen de wijzigingen die bij de vaststelling door de raad van de gemeente Ermelo ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zijn aangebracht

Het instellen van beroep schort de werking van het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan niet op. Het besluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt.

Degene die beroep instelt kan een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

Bekendmaking heeft betrekking op: Ermelo