HOME  |  Inwoners  |  Bekendmakingen  |  Bestemmingsplan  |  Bestemmingsplan De Driehoek 2016 onherroepelijk

Bestemmingsplan De Driehoek 2016 onherroepelijk

Dit item is verlopen op 12-06-2019.
Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

De gemeenteraad heeft op 8 maart 2018 het bestemmingsplan ‘De Driehoek 2016’ vastgesteld. Hierbij heeft zij tevens wijzigingen aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan ‘De Driehoek 2016’.

De Driehoek is het gebied ten noorden van de kern van Ermelo, gelegen ten westen van bedrijventerrein Veldzicht en de spoorlijn Amersfoort-Zwolle. Het plangebied wordt aan de westzijde begrensd door het gebied van De Groene Zoom (gemeentegrens Harderwijk, ten noordwesten van de Fokko Kortlanglaan) en ten zuiden door de Julianalaan/’s Heerenloo. Het bestemmingsplan biedt de basis voor (her)ontwikkeling ter verbetering van het gebied. Het plan is afgestemd op actuele wet- en regelgeving en beleidskaders en faciliteert binnen die kaders diverse ontwikkelingen.

Tegen het besluit van de gemeenteraad ter vaststelling van het bestemmingsplan zijn drie beroepsschriften bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State ingediend. Deze heeft op 3 april 2019 uitspraak gedaan. De afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State het bestreden besluit van de gemeenteraad wegens strijd met artikel 3:2 van de Awb gedeeltelijk vernietigd, omdat:

- in de planregels niet is voorzien in een planregel die ziet op de functieaanduiding "specifieke vorm van bedrijf - transport en opslag" en
- artikel 7, lid 7.1, onder e, van de planregels gemotoriseerd bestemmingsverkeer per abuis niet toelaat;

De afdeling bestuurrechtspraak heeft besloten zelf in de zaak te voorzien en heeft bepaald dat:

- aan artikel 4, lid 4.1, van de planregels, wordt toegevoegd: "f. transport en opslag ten dienste van een pluimveeslachterij, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van bedrijf - transport en opslag".
- artikel 7, lid 7.1, onder e, van de planregels als volgt komt te luiden: "ter plaatse van de functieaanduiding "specifieke vorm van groen - fietspad": voor een fietspad met een maximale breedte van 8 meter inclusief berm, dat uitsluitend voor fietsers en gemotoriseerd bestemmingsverkeer de Oude Nijkerkerweg met de Fokko Kortlanglaan verbindt."
- deze uitspraak in zoverre in de plaats treedt van het vernietigde besluit;
- de raad van de gemeente Ermelo binnen vier weken na verzending van deze uitspraak ervoor zorgdraagt dat bovengenoemde worden verwerkt in het elektronisch vastgestelde plan dat te raadplegen is op de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl;

Het bestemmingsplan is door de uitspraak van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van state met ingang van 3 april 2018 onherroepelijk geworden.

Publicatiedatum: 01-05-2019
Soort bekendmaking: Bestemmingsplan
Toelichting:

Inzien

Het onherroepelijke bestemmingsplan met bijbehorende stukken kan worden ingezien door een afspraak te maken met de afdeling Publiekszaken via www.ermelo.nl/afspraak of telefonisch op (0341) 56 73 21. U kunt de stukken ook digitaal raadplegen via www.ermelo.nl/bestemmingsplannen of www.ruimtelijkeplannen.nl.

Reageren

Het is niet meer mogelijk te reageren op het onherroepelijk geworden bestemmingsplan.

Bekendmaking heeft betrekking op: Ermelo