HOME  |  Inwoners  |  Bekendmakingen  |  Huisnummering  |  Arendlaan 32

Arendlaan 32

Dit item is verlopen op 04-09-2019.
Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

het intrekken van Arendlaan 32 en het toekennen van Arendlaan 30A1 tot en met 30A4 en Arendlaan 30K1 tot en met 30K9.

Publicatiedatum: 24-07-2019
Soort bekendmaking: Overig
Toelichting:

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken ingaande op de dag na bekendmaking van het besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Ermelo, Postbus 500, 3850 AM Ermelo. Het indienen van een bezwaarschrift heeft in de meeste gevallen geen opschortende werking. Indien onverwijlde spoed dat noodzakelijk maakt kunt u wanneer u een bezwaarschrift indient, de voorzieningenrechter verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. U dient het verzoek in bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, sector bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U bent dan wel griffierecht verschuldigd.

Verzenddatum: 17-07-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: 3853SC
Einde bezwaartermijn: 28-08-2019