Amanietlaan 9

Dit item is verlopen op 04-12-2019.
Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

voor het brandveilig gebruik van een zaal in Triade door OBS De Cantharel. Het gaat hier om een uitgebreide procedure in verband met het brandveilig gebruik. Daarom heeft er vanaf 22 augustus 2019 een ontwerpomgevingsvergunning gedurende 6 weken ter inzage gelegen. Gedurende deze periode zijn er geen zienswijzen ingediend. Naar aanleiding hiervan is het besluit ongewijzigd vastgesteld.

Publicatiedatum: 23-10-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning
Toelichting:

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 24 oktober 2019 ter inzage. Belanghebbenden kunnen vanaf die datum gedurende 6 weken beroep aantekenen. Het beroepschrift moet worden ondertekend en bevat ten minste naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt en de gronden van het beroep. Een belanghebbende moet dit beroep indienen bij Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, sector bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Het indienen van een beroepschrift stelt de werking van dit besluit niet uit. Als er gelet op de belangen van de belanghebbende spoed is vereist, bestaat er de mogelijkheid om na indiening van een beroepschrift een voorlopige voorziening aan te vragen bij de Voorzieningenrechter van Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, sector bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Informatie: afdeling Publiekszaken, telefoon (0341) 56 72 32.

Bekendmaking heeft betrekking op: 3852ZX