Amanietlaan 9

Dit item is verlopen op 02-10-2019.
Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

voor het brandveilig gebruik van een zaal in Triade door OBS De Cantharel. Het gaat hier om een uitgebreide procedure in verband met het brandveilig gebruik.

Publicatiedatum: 21-08-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning
Toelichting:

Dit besluit wordt voorbereid met toepassing van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. De aanvraag, de ontwerpomgevingsvergunning en de overige bijbehorende stukken liggen met ingang van 22 augustus 2019 gedurende 6 weken ter inzage bij de afdeling Publiekszaken. Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijk dan wel mondeling zijn of haar zienswijze over de ontwerpomgevingsvergunning kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Ermelo. Informatie: afdeling Publiekszaken, telefoonnummer (0341) 56 72 32.

Bekendmaking heeft betrekking op: 3852ZX