HOME  |  Inwoners  |  Bekendmakingen  |  Verkeersbesluit  |  Amalia van Solmslaan 6, 8, 10, 12, 1, 3, 5, 7, 9, 11

Amalia van Solmslaan 6, 8, 10, 12, 1, 3, 5, 7, 9, 11

Dit item is verlopen op 20-03-2019.
Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

Burgemeester en Wethouders hebben besloten tot het instellen van een parkeerverbod op de Amalia van Solmslaan door het aanbrengen van de hierbij horende gele belijning en bebording RVV E1, zoals bedoeld in artikel 24 van het RVV 1990.

Publicatiedatum: 06-02-2019
Soort bekendmaking: Verkeersbesluit
Toelichting:

Belanghebbenden, die hun zienswijze kenbaar hebben gemaakt of aan wie niet verweten kan worden geen zienswijzen kenbaar gemaakt te hebben, kunnen binnen zes weken ingaande op de dag na publicatie van het besluit beroep instellen bij de Rechtbank Arnhem, Sector Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U bent dan wel griffierecht verschuldigd.

Indien onverwijlde spoed dat noodzakelijk maakt kunt u wanneer u een bezwaarschrift indient, de voorzieningenrechter verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. U dient het verzoek in bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Rechtbank Arnhem,  Sector Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U bent dan wel griffierecht verschuldigd.

Verzenddatum: 29-01-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: 3851