HOME  |  Inwoners  |  Bekendmakingen  |  Overig  |  Aanvulling lijst categorieën van gevallen

Aanvulling lijst categorieën van gevallen

Dit item is verlopen op 29-01-2020.
Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ermelo maakt het volgende bekend. In de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is bepaald dat het college bevoegd is te beslissen op een aanvraag om een omgevingsvergunning die in strijd is met het bestemmingsplan en vergund kan worden met een omgevingsvergunning ex artikel 2.12 lid 1, sub a onder 3° Wabo (projectafwijkingsbesluit). Op dergelijke aanvragen kan het college alleen een besluit nemen als de gemeenteraad een zogenaamde ‘verklaring van geen bedenkingen’ (vvgb) heeft afgegeven.

De gemeenteraad kan hiervan afzien door een lijst van categorieën van gevallen aan te wijzen. Als een aanvraag om een omgevingsvergunning binnen de reikwijdte van deze lijst valt, hoeft er door het college van burgemeester en wethouders geen verklaring van geen bedenkingen bij de gemeenteraad te worden gevraagd.

Op 6 juni 2013 en laatstelijk 13 november 2019 heeft de gemeenteraad besloten categorieën van gevallen aan te wijzen waarin geen verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad nodig is en het college rechtstreeks kan besluiten.

Aanvulling categorieën van gevallen

In zijn vergadering van 11 december 2019  heeft de gemeenteraad besloten (op grond van artikel 2.27 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en artikel 6.5 lid 3 van het Besluit omgevingsrecht) de categorieën van gevallen aan te vullen.

De aanvulling heeft betrekking op de (toekomstige) aanvraag omgevingsvergunning ten behoeve van het project voor een zonneveld op de gronden gelegen aan de Schaapsdijk en achter de Buitenbrinkweg 77 in het buurtschap Horst in Ermelo.

Dit houdt in dat het college bij deze aanvraag omgevingsvergunning geen verklaring van geen bedenkingen aan de gemeenteraad hoeft te vragen en hierover direct kan besluiten. Het besluit treedt in werking op de eerste dag na publicatie. Hiertegen kan geen bezwaar dan wel beroep worden ingesteld.

Het besluit ligt ter inzage bij de publiekbalie van het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 2 te Ermelo. 

Publicatiedatum: 18-12-2019
Soort bekendmaking: Overig
Toelichting:

Lijst behorende bij het besluit van de raad d.d 6 juni 2013, nummer 12043296, onder 3 met categorieën van gevallen waarin een verklaring van geen bedenkingen als bedoeld in artikel 6.5  lid 3 Besluit omgevingsrecht niet is vereist:

 1. de voorgenomen ontwikkeling past binnen een ontwerpstructuurvisie die ter inzage is gelegd en waarbij geen zienswijzen zijn ontvangen; of
 2. de voorgenomen ontwikkeling past binnen een vastgestelde structuurvisie; of
 3. de voorgenomen activiteit past binnen een ontwerpbestemmingsplan dat voor inspraak of ter vaststelling ter inzage is gelegd en waarbij geen zienswijzen zijn ontvangen; of
 4. de voorgenomen activiteit past binnen een omschrijving van een voorgenomen wijziging van een bestemmingsplan waarover een brief aan de raad is gestuurd; of
 5. de voorgenomen ontwikkeling past binnen een ander plan dat binnen de raad is besproken en waarmee de raad heeft ingestemd; of
 6. de voorgenomen activiteit betreft een tijdelijke afwijking van een bestemmingsplan; of
 7. de voorgenomen activiteit heeft betrekking op het veranderen van bestaande wegen, parkeer- en/of groenvoorzieningen; of
 8. de voorgenomen activiteit heeft betrekking op het realiseren van openbare nutsvoorzieningen en voorzieningen voor het openbaar vervoer of wegverkeer; of
 9. de voorgenomen activiteit betrekking heeft op de bouw van één woning op het perceel Hoge Enk 49, conform het raadsbesluit; of
 10. de voorgenomen activiteit betrekking heeft op de bouw van 16 appartementen op en nabij het perceel Hanengewei 73/75, conform het raadsbesluit; of
 11. de voorgenomen activiteit betrekking heeft op de herinrichting van het perceel Leuvenumseveld 9, conform het raadsbesluit; of
 12. de voorgenomen activiteit betrekking heeft op de uitbreiding van een fysiotherapiepraktijk op het perceel Jac. Catslaan 76, conform het raadsbesluit; of
 13. de voorgenomen activiteit betrekking heeft op de bouw 16 kwadrant- en 5 rijwoningen aan de Kampvelderweg, conform het raadsbesluit; of
 14. de voorgenomen activiteit betrekking heeft op de bouw van 12 woningen op het perceel Dr. Holtropstraat 69, 71 en 75 en J. van Malesteinweg 1, conform het raadsbesluit; of
 15. de voorgenomen activiteit betrekking heeft op het optoppen met één bouwlaag van een complex duplexwoningen aan de Eksterstraat 106-128, conform het raadsbesluit; of
 16. de voorgenomen activiteit betrekking heeft op het realiseren van een gebouw met 16 zorgkamers op het perceel Stationsstraat 50-52, conform het raadsbesluit; of
 17. de voorgenomen activiteit betrekking heeft op een project voor de bouw van maximaal vier woningen of appartementen, met uitzondering van projecten die vallen onder de Structuurvisie Functieverandering.   
 18. de voorgenomen activiteit betrekking heeft op het realiseren van een gebouw met 23 appartementen op het perceel Telgterweg 3, conform het raadsbesluit; of
 19. de voorgenomen activiteit betrekking heeft op het realiseren van twee keer 10 woningen op Het Trefpunt fase 1b en 2b, conform het raadsbesluit; of
 20. de voorgenomen activiteit betrekking heeft op het realiseren van een gebouw voor een supermarkt op het perceel Herderlaan 10, conform het raadsbesluit; of
 21. de voorgenomen activiteit betrekking heeft op het realiseren van een gebouw ten behoeve van een vleesindustrie op het perceel Fokko Kortlanglaan 112, conform het raadsbesluit; of
 22. de voorgenomen activiteit betrekking heeft op het realiseren van twee keer vier rijwoningen aan de Klaverlaan, conform het raadsbesluit; of
 23. de voorgenomen activiteit betrekking heeft op het realiseren van een onbemande brandstofverkooppunt aan de Kolbaanweg, conform raadsbesluit; of
 24. de voorgenomen activiteit betrekking heeft op het realiseren van een rioolwaterberging Het Trefpunt, conform het raadsbesluit; of
 25. de voorgenomen activiteit betrekking heeft op het realiseren van een gebouw met een wijnkelder op het perceel Telgterweg 221, conform het raadsbesluit; of
 26. de voorgenomen activiteit betrekking heeft op het realiseren van 10 woningen op Het Trefpunt fase 3b, conform het raadsbesluit; of
 27. de voorgenomen activiteit betrekking heeft op het realiseren van een uitbreiding van de bedrijfsbestemming zonder bouwblok van ongeveer 1500m2 aan de noordzijde van het perceel Rodeschuurderwegje 26-28, conform het raadsbesluit; of
 28. de voorgenomen activiteit betrekking heeft op het aanleggen van een paardenbak, longeerbak en het bouwen van een bijgebouw van 150 m2 op de bestemming Agrarisch en deze gronden ook particulier te gebruiken ten behoeve van het hobbymatig houden van dieren op het perceel Buurtweg 95, conform het raadsbeslui; of
 29. de voorgenomen activiteit betrekking heeft op het realiseren van een groepsaccomodaties met een oppervlakte van meer dan 100m2 conform het bestemmingsplan Recreatieterreinen, mits is aangetoond dat de archeologische waarden ter plaatse van de gewenste bouwlocatie niet onevenredig worden aangetast, conform het raadsbesluit; of
 30. de voorgenomen activiteit betrekking heeft op het realiseren van een uitbreiding van een bestaand kantoorgebouw op perceel Oude Arnhemsekarweg 52, conform het raadsbesluit; of
 31. de voorgenomen activiteit betrekking heeft op het realiseren van een zonneveld op perceel Nijkerkerweg 65, conform het raadsvoorstel; of
 32. de voorgenomen activiteit betrekking heeft op het realiseren van tijdelijke huisvesting op het perceel Beemdweg 17, conform raadsbesluit; of
 33. de voorgenomen activiteit betrekking heeft op het realiseren van een zonneveld op de percelen die bekend staan onder de kadastrale nummers; I 3719 I 4101 I 4102 I 2522 I 6664   I 6662 gelegen aan De schaapsdijk en achter de Buitenbrinkweg 77 in het buurtschap Horst, conform raadsbesluit.
Bekendmaking heeft betrekking op: Ermelo