HOME  |  Inwoners  |  Bekendmakingen  |  Verkeersbesluit  |  30-km zone Herderlaan, Kerkdennen en Steynlaan

30-km zone Herderlaan, Kerkdennen en Steynlaan

Dit item is verlopen op 14-08-2019.
Gegevens bekendmaking
Omschrijving:

Burgemeester en wethouders hebben besloten om op het bedrijventerrein Kerkdennen (Herderlaan, Kerkdennen, Steynlaan) een 30-km zone in te stellen.

Dit besluit kunt u raadplegen in de elektronische Staatscourant op www.officielebekendmakingen.nl.

Publicatiedatum: 03-07-2019
Soort bekendmaking: Verkeersbesluit
Toelichting:

Belanghebbenden, die hun zienswijze kenbaar hebben gemaakt of aan wie niet verweten kan worden geen zienswijzen kenbaar gemaakt te hebben, kunnen binnen zes weken ingaande op de dag na publicatie van het besluit beroep instellen bij de Rechtbank Arnhem, Sector Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U bent dan wel griffierecht verschuldigd.

Indien onverwijlde spoed dat noodzakelijk maakt kunt u wanneer u een bezwaarschrift indient, de voorzieningenrechter verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. U dient het verzoek in bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Rechtbank Arnhem,  Sector Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U bent dan wel griffierecht verschuldigd.

Bekendmaking heeft betrekking op: Ermelo