HOME  |  Inwoners  |  Actuele structuurvisies  |  Structuurvisie Landgoed Veldwijk en De Hooge Riet

Structuurvisie Landgoed Veldwijk en De Hooge Riet

Structuurvisie vastgesteld

Op 1 februari 2018 heeft de gemeenteraad van Ermelo op grond van artikel 2.1 Wet ruimtelijke ordening structuurvisie ‘Landgoed Veldwijk & De Hooge Riet’ vastgesteld.

De vastgestelde structuurvisie ligt vanaf vandaag voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis. U kunt voor het raadplegen van de stukken een afspraak maken met de afdeling Publiekszaken via www.ermelo.nl/afspraak of via telefoon (0341) 56 73 21.
U kunt de stukken ook digitaal raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl onder identificatienummer NL.IMRO.0233.SVveldwijk-0401

Wat is een structuurvisie

Een structuurvisie is een indicatief plan c.q. beleidsdocument waarin afwegingen worden gemaakt voor toekomstig (lokaal) ruimtelijk beleid.
Er worden keuzes gemaakt over de gewenste ruimtelijke ontwikkeling op de lange termijn. Het is een document waarin duidelijk wordt welk ruimtelijk beleid de gemeente nastreeft. Uitdrukkelijk worden geen bestemmingen vastgelegd. De structuurvisie bevat dan ook geen bindende regels. Deze worden pas neergelegd in later uit te werken bestemmingsplannen. 

Inhoud van deze structuurvisie

De structuurvisie ‘Landgoed Veldwijk & De Hooge Riet’ heeft betrekking op het terrein van zorginstelling GGz Centraal. Dit bestaat uit twee zorglandgoederen: Veldwijk en de Hooge Riet. Het plangebied bevindt zich ten zuiden en ten noorden van de Horsterweg, ten oosten van de Oude Nijkerkerweg en voor het grootste deel ten westen van de spoorlijn Amersfoort-Zwolle. Dit met uitzondering van De Hooge Riet, die ten oosten van de spoorlijn is gelegen en direct grenst aan het centrum van Ermelo. Ook zijn enkele terreindelen gelegen ten westen van de Kolbaanweg.

Vanwege veranderingen in de zorg wordt het aantal bedden op instellingsterreinen als Veldwijk en De Hooge Riet afgebouwd. Daarnaast zijn gebouwen verouderd en niet meer geschikt voor zorgfuncties. GGz Centraal zal samen met de gemeente Ermelo werken aan de herontwikkeling van het landgoed met als doel om te investeren in de blijvende zorgfuncties op het terrein. Hiertoe is voorliggende structuurvisie opgesteld, welke in de toekomst geldt als afwegingskader om ruimtelijke ontwikkelingen te toetsen. Meer informatie kunt u vinden op www.ermelo.nl/toekomstveldwijk.

Aanpassingen

De ontwerpstructuurvisie heeft vanaf 5 januari 2017 tot en met 15 februari 2017 als concept ter inzage gelegen. Tijdens deze inspraakperiode zijn inspraakreacties ingediend. Deze zijn samengevat en voorzien van beantwoording in de ‘Nota inspraak en vooroverleg structuurvisie Landgoed Veldwijk’. Een aantal reacties hebben geleid tot aanpassingen. Deze aanpassingen zijn opgenomen in de ‘Nota van wijzigingen’ die onderdeel vormt van het raadsbesluit. Tijdens de behandeling van de structuurvisie in de gemeenteraad van 15 juni 2017 heeft de gemeenteraad unaniem een motie aangenomen met een aantal punten die verwerkt zijn in de structuurvisie. Ook deze aanpassingen zijn opgenomen in de nota van wijzigingen. Uiteindelijk heeft de gemeenteraad op 1 februari 2018 de structuurvisie vastgesteld.

Inwerkingtreding

De structuurvisie treedt in werking de dag na deze bekendmaking. Tegen het besluit van de gemeenteraad van Ermelo tot vaststelling van de structuurvisie kan op grond van artikel 8:5 van de Algemene wet bestuursrecht géén bezwaar worden gemaakt of beroep worden ingesteld.