HOME  |  Inwoners  |  Actuele structuurvisies  |  Buurtplan Horst-Telgt

Buurtplan Horst-Telgt

Structuurvisie Buurtplan Horst en Telgt vastgesteld

Op 21 april heeft de gemeenteraad op grond van artikel 2.1 Wet ruimtelijke ordening structuurvisie Buurtplan Horst en Telgt vastgesteld. De vastgestelde structuurvisie ligt vanaf heden voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis, Raadhuisplein 2 te Ermelo. U kunt hiervoor terecht
tijdens de openstelling van de afdeling Publiekszaken. De digitale versie is in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl (RO-online), onder identificatienummer NL.IMRO.0233.SVhorsttelgt-0401. Ook kunt u de stukken hieronder downloaden. De visiekaart is als illustratie opgenomen.

Inhoud structuurvisie Buurtplan Horst en Telgt

De structuurvisie is een thematische structuurvisie die is opgesteld door de gemeente Ermelo en de buurtvereniging Horst en Telgt. De ontwerp structuurvisie gaat over de leefbaarheid van Horst en Telgt en heeft een uitvoeringsprogramma waarmee thema’s uit onder andere de Structuurvisie 2025 en Structuurvisie Functieverandering nader zijn uitgewerkt en actuele ontwikkelingen worden voorzien van een uitvoeringsagenda.

Aanpassingen

De ontwerp-structuurvisie heeft vanaf 3 december 2015 tot en met 13 januari 2016 ter inzage gelegen. Tijdens deze inspraakperiode zijn zienswijzen ingediend. Een aantal hiervan hebben geleid tot aanpassingen. Deze aanpassingen zijn opgenomen in de Nota zienswijzen. Deze nota maakt onderdeel uit van het raadsvoorstel. Tijdens de vaststelling heeft de gemeenteraad een amendement aangenomen, waarbij de structuurvisie wordt aangevuld.

Inwerkingtreding

De structuurvisie is geen (voor burgers) bindend juridisch document, derhalve kan tegen het besluit tot vaststelling van de structuurvisie, op grond van artikel 8:5 van de Algemene wet bestuursrecht, geen bezwaar worden gemaakt of beroep worden ingesteld. De structuurvisie treedt in werking de dag na bekendmaking.