HOME  |  Inwoners  |  Actuele bestemmingsplannen  |  Bestemmingsplannen in voorbereiding/in procedure  |  Gecoördineerd vastgestelde besluiten bestemmingsplan Burgemeester Langmanstraat e.o. en omgevingsvergunning Burgemeester Langmanstraat 15-21 en Stationsstraat 90 te Ermelo

Gecoördineerd vastgestelde besluiten bestemmingsplan Burgemeester Langmanstraat e.o. en omgevingsvergunning Burgemeester Langmanstraat 15-21 en Stationsstraat 90 te Ermelo (15-09-2016)

Het college van burgemeester en wethouders maakt, op grond van artikel 3.32 Wet ruimtelijke ordening, bekend dat met toepassing van de coördinatieregeling uit artikel 3.30 Wro het volgende besluit genomen:

  1. de raad van de gemeente Ermelo heeft in zijn vergadering van 4 oktober 2018 besloten tot gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan Burgemeester Langmanstraat e.o.. Hierbij zijn wijzigingen aangebracht ten opzichte van het op 15 juni 2017 vastgestelde bestemmingsplan Burgemeester Langmanstraat e.o..

Aanleiding

Het bestemmingsplan heeft betrekking op de herontwikkeling van het marktgebied rond de Burgemeester Langmanstraat en de Chevallierlaan te Ermelo. Tegen het vaststellingsbesluit is beroep ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling). De Afdeling heeft op 25 juli 2018 (tussen)uitspraak gedaan in deze beroepen. Deze (tussen)uitspraak is bekend onder ECLI:NL:RVS:2018:2502. In de (tussen)uitspraak draagt de Afdeling de raad van Ermelo naar aanleiding van het beroep van Aldi Ommen B.V. en Aldi Vastgoed B.V. op om binnen 16 weken na de verzending van de (tussen)uitspraak het onder 14.2 van de (tussen)uitspraak genoemde gebrek te herstellen met inachtneming van hetgeen omtrent dit gebrek in deze uitspraak is overwogen.
De raad van de gemeente Ermelo heeft besloten de onderhavige “evenementenregeling” uit het bestemmingsplan te verwijderen.
Op het vaststellingsbesluit is afdeling 8.2.2a van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Dit betekent de Afdeling Bestuursrechtspraak de zogenaamde bestuurlijk lus heeft toegepast. Dit betekent dat de raad van de gemeente Ermelo de opdracht heeft gekregen om het op 15 juni 2017 genomen besluit te herstellen., zonder dat hiervoor de gehele bestemmingsplanprocedure opnieuw gedaan hoeft te worden.

Inzage

Het raadsbesluit ligt met het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan en de daarbij behorende stukken en de omgevingsvergunning met bijbehorende stukken vanaf donderdag 25 oktober 2018 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis. U kunt de stukken digitaal raadplegen via www.ermelo.nl/bestemmingsplannen. Het is ook mogelijk hiervoor een afspraak met de afdeling Publiekszaken te maken via www.ermelo.nl/afspraak of telefonisch op 0341 56 73 21.

Het raadsbesluit en het vastgesteld bestemmingsplan Burgemeester Langmanstraat e.o., met identificatienummer NL.IMRO.0233.BPburglangmanstreo-0402, kunt u ook digitaal raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl (RO-Online).

Gedurende bovenvermelde termijn van ter inzage legging kunnen belanghebbenden tegen het besluit van de gemeenteraad tot  vaststelling van het herstelde bestemmingsplan beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 AE ’s-Gravenhage. Degenen die eerder beroep hebben ingesteld tegen het besluit van 25 juni 2017 tot vaststelling van het bestemminsplan Burg. Langmanstraat e.o. hoeven dat niet opnieuw te doen, voorzover hun beroep betrekking heeft op de ongewijzigd gebleven planonderdelen.
Indien beroep is ingesteld kan tevens ene verzoek om een voorlopige voorziening worden gedaan bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten (griffierecht) verbonden.