HOME  |  Inwoners  |  Actuele bestemmingsplannen  |  Bestemmingsplannen onherroepelijk  |  Bestemmingsplan Westflank

Bestemmingsplan Westflank (28-04-2016)

Vastgesteld bestemmingsplan ter inzage

Het college van burgemeester en wethouders maakt, op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening, bekend dat de raad van de gemeente Ermelo in zijn vergadering van 13 oktober 2016 besloten heeft tot vaststelling van het bestemmingsplan Westflank. Hierbij heeft zijn tevens wijzigingen aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan Westflank.

In 2008 is de Kolbaanweg aangelegd, die is gelegen tussen Ermelo (Horsterweg) en Harderwijk (Groene Zoomweg). Hiermee is een nieuwe volwaardige (auto)verbinding tussen Ermelo en Harderwijk gerealiseerd. De aanleg van de Kolbaanweg leidt tot hogere verkeersintensiteiten op het bestaande wegtracé langs Ermelo-West, zijnde de Oude Nijkerkerweg, de Arendlaan en de Volenbeekweg. Deze wegen zijn in het Gemeentelijk Verkeers en Vervoer Plan (GVVP) van Ermelo gecategoriseerd als gebiedsontsluitingswegen. De inrichting van deze wegen voldoet echter niet aan de hiervoor geldende richtlijnen.

Het is daarom noodzakelijk de wegvakken zodanig in te richten dat het toekomstig verkeersaanbod op een Duurzaam Veilig verantwoorde wijze verwerkt kan worden. Daarnaast is het doel de wegen op een zodanige wijze vorm te geven en in de omgeving in te passen dat de leefbaarheid voor de omwonenden minimaal gelijk blijft of verbetert.

De voorgenomen aanpassingen aan het tracé passen niet allemaal binnen de planologische regeling van de oude bestemmingsplan. Daarom was een herziening noodzakelijk. Via voorliggend ontwerpbestemmingsplan kan medewerking worden verleend.

Het raadsbesluit ligt met het vastgesteld bestemmingsplan en de daarbij bijbehorende stukken, met ingang van 27 oktober 2016 tot en met 7 december 2016, voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis. U kunt hiervoor terecht tijdens de openingstelling van de afdeling Publiekszaken van 08.30-12.30 uur. U kunt deze stukken ook hieronder digitaal raadplegen.

Het vastgesteld bestemmingsplan Westflank, met identificatienummer NL.IMRO.0233.BPwestflank-0401, kunt u ook digitaal raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl (RO-Online).

Gedurende bovenvermelde termijn van ter inzage legging kan tegen het besluit van de gemeenteraad tot vaststelling van het bestemmingsplan beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 AE ’s-Gravenhage door:

  • Belanghebbenden die tijdig een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan hebben kenbaar gemaakt.
  • Belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad op het ontwerpbestemmingsplan kenbaar te maken.
  • Belanghebbenden tegen de wijzigingen die bij de vaststelling door de raad van de gemeente Ermelo ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zijn aangebracht.

Het instellen van beroep schort de werking van het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan niet op. Het besluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt.

Degene die beroep instelt kan een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.