Updates langlopende dossiers

De raadscommissie die zich bezighoudt met de aanpak van langlopende dossiers heeft het rapport van Necker van Naem beschikbaar gesteld.

Het rapport wordt behandeld in de twee raadsvergaderingen van 1 en 8 september.

Er is nadrukkelijk gekeken naar het zorgvuldig handelen door de gemeente

Het onderzoek was niet gericht op de beoordeling van de dossiers op hun inhoudelijke en juridische aspecten. Verder is er ook gekeken naar de communicatie van de gemeente en de samenwerking met de betrokkenen. Dit zal ook de focus zijn in de openbare bespreking van het rapport op 1 en 8 september aanstaande.

Alle betrokken belanghebbenden hebben het rapport ontvangen

Afgelopen vrijdag hebben collegeleden, raadsleden en degene die zijn ondervraagd het rapport ontvangen. Op woensdag 1 september is er eerst een beeldvormende raadsvergadering. Daarin kan elke belanghebbende inspreken. In die vergadering is er nog geen debat. Die vindt plaats in de volgende vergadering van 8 september. Mogelijk wordt dan ook meteen een besluit genomen over de conclusies van het rapport en de aanbevelingen die worden gedaan.

Necker van Naem kreeg in het voorjaar opdracht om langlopende dossiers te onderzoeken

Het bureau heeft in opdracht van de Commissie Langlopende Dossiers dossieronderzoek gedaan en gesprekken gevoerd. Het gaat om de volgende drie dossiers:

  • Bar Twinns
  • Pallet- en Timmerfabriek Ten Hove
  • Tomassen Duck-To

Het onderzoek was het gevolg van de politiek-bestuurlijke verkenning

In november vorig jaar is er een rapport uitgebracht (het NSOB rapport) met daarin een politiek-bestuurlijke verkenning. Naast de motie over de langlopende dossiers heeft de raad vorig jaar ook nog andere moties aangenomen. Eén daarvan gaat om het verbeteren van de rol en positie van de raad, ook wel de motie ‘Zelfreflectie’ genoemd. De andere motie betrof het beter positioneren van de organen van de raad, zoals de klankbordgroep. Een eerste themabijeenkomst voor raadsleden, college en een deel van de ambtelijke organisatie heeft inmiddels plaatsgevonden. Een vervolgbijeenkomst is in voorbereiding. Een nieuwe organisatieverordening voor de gemeenteraad zal binnenkort in bespreking worden gegeven. De verwachting is dat daarmee alle moties voor het herfstreces zijn uitgevoerd.

Bekijk het raadonderzoek. (pdf, 1 MB)

Bekijk bijlage 3 van het raadsonderzoek. (pdf, 2 MB)

De raad behandelt de uitkomsten van het onderzoek over drie langlopende dossiers in september.
Bureau Necker van Naem, dat in opdracht van de raad onderzoek doet, heeft het onderzoek inmiddels afgerond.

Het bureau heeft dossieronderzoek gedaan en gesprekken gevoerd

Het gaat om de volgende drie dossiers:

  • Bar Twinns
  • Pallet- en Timmerfabriek Ten Hove
  • Tomassen Duck-To

Aanvankelijk zou de raadsbehandeling voor het zomerreces plaatsvinden

Het onderzoek is klaar voor de zomervakantie. De raad wil echter het besluitvormingsproces zo zorgvuldig mogelijk laten plaatsvinden. De behandeling van de uitkomsten kan niet meer voor het zomerreces plaatsvinden. 

De raad wil in gesprek met inwoners

De resultaten en aanbevelingen naar aanleiding van de onderzoeksresultaten worden in een openbare raadsvergadering op 1 september behandeld. Het onderzoek is dan openbaar. Inwoners krijgen op dat moment de gelegenheid in te spreken tijdens de openbare vergadering. Daarna vindt op 8 september het debat in de raad en zo mogelijk ook besluitvorming plaats over de aanbevelingen en conclusies.

Het onderzoek is het gevolg van de politiek-bestuurlijke verkenning 

In november vorig jaar is er een rapport uitgebracht (het NSOB rapport) met daarin een politiek-bestuurlijke verkenning. Naast de motie over de langlopende dossiers heeft de raad vorig jaar ook nog andere moties aangenomen. Eén daarvan gaat over het verbeteren van de rol en positie van de raad, ook wel de motie ‘Zelfreflectie’ genoemd. De andere motie betreft het beter positioneren van de organen van de raad, zoals de klankbordgroep. Een eerste themabijeenkomst voor raadsleden, college en een deel van de ambtelijke organisatie heeft inmiddels plaatsgevonden. Een vervolgbijeenkomst is in voorbereiding. Ook een nieuwe Organisatieverordening voor de raad zal na de zomer in bespreking genomen worden. De verwachting is dat daarmee alle moties voor het herfstreces zijn uitgevoerd.