Benoeming nieuwe burgemeester

De burgemeester heeft veel eigen taken en verantwoordelijkheden. De burgemeester vormt samen met de wethouders het dagelijks bestuur van de gemeente. Daarnaast is de burgemeester voorzitter van de gemeenteraad. Een burgemeester wordt benoemd door de Koning en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ('de Kroon'). Dit gebeurt op basis van een aanbeveling van de gemeenteraad. Een burgemeester wordt benoemd voor een periode van 6 jaar. 

Een commissie van de gemeenteraad bereidt de benoeming voor. Dit is de vertrouwenscommissie. De vertrouwenscommissie in Ermelo wordt ondersteund door de raadsgriffier, en bestaat uit: 

  • Evelien Kars (Progressief Ermelo)
  • Sarath Hamstra (CDA)
  • Henri Luitjes (één-Ermelo)
  • Ronald van Veen (ChristenUnie)
  • Herma van der Weide (VVD)
  • Leo van der Velden (SGP) 
  • Han Wilhelm (BurgerBelangen Ermelo)

De hele benoemingsprocedure voor een nieuwe burgemeester duurt ongeveer 8 maanden. Een uitgebreide weergave van een burgemeestersbenoeming in het algemeen is te vinden op de website van het Ministerie van BZK. Hieronder volgt een opsomming van de 10 fases in de benoemingsprocedure.

Het selectieproces start met het zoeken naar geschikte kandidaten. Dit gebeurt in drie stappen. We lichten de stappen hieronder toe.

Stap 1: maken van een profielschets

De gemeenteraad stelt een profielschets voor de nieuwe burgemeester op. Deze profielschets is een soort kader waar de nieuwe burgemeester zo veel mogelijk aan moet voldoen. De vertrouwenscommissie bereidt dit voor. De vertrouwenscommissie wil eerst een goed beeld krijgen van alle rollen van de burgemeester. In Ermelo voert de vertrouwenscommissie consultatiegesprekken met mensen die nauw samenwerken met de burgemeester. Zo krijgen ze een goed beeld van de rollen van bijvoorbeeld de wethouders en de politie. 

Op woensdag 11 mei vanaf 19.00 uur is er een extra raadsvergadering. Inwoners en fracties kunnen hun input geven aan de vertrouwenscommissie. Het eerste half uur is gereserveerd voor insprekers.
Hierna gaat de vertrouwenscommissie aan de slag met alle gekregen input om te komen tot een conceptprofielschets.

De gemeenteraad bespreekt deze conceptprofielschets met de commissaris van de Koning in een vergadering van de gemeenteraad. Deze extra raadsvergadering vindt plaats op donderdag 16 juni 2022 en is openbaar.

Stap 2: vacature openstelling

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) stelt de vacature open. Dit doet hij op advies van de commissaris van de Koning. Sollicitanten schrijven een brief aan Zijne Majesteit de Koning en sturen die brief aan de commissaris van de Koning. De vacature staat open tussen 22 juni en 13 juli 2022.

Stap 3: onderzoek en selectie

De commissaris van de Koning vraagt justitiële antecedenten op van de sollicitanten. Dit betekent dat er wordt gekeken naar het verleden van de kandidaat en of er ooit incidenten zijn geweest. Na dit onderzoek selecteert de commissaris van de Koning kandidaten die volgens hem benoembaar zijn en spreekt met deze kandidaten. 

De commissaris van de Koning heeft een selectie gemaakt van geschikte kandidaten. Hij draagt deze voor aan de vertrouwenscommissie. Omdat het om een sollicitatieprocedure gaat ligt vanaf de vaststelling van de profielschets geheimhouding op de procedure.

Stap 4: voordragen van kandidaten

De commissaris van de Koning bespreekt zijn keuze met de vertrouwenscommissie. Dit doet hij naar verwachting half september. Hij stelt daarna de uiteindelijke selectie vast.

Stap 5: sollicitatiegesprekken

De vertrouwenscommissie voert sollicitatiegesprekken met de geselecteerde kandidaten. Ze brengen daarna advies uit aan de gemeenteraad. In dat advies geeft de vertrouwenscommissie gemotiveerd aan welke twee kandidaten ze aanbeveelt voor benoeming.

Stap 6: aanbeveling kandidaten

De gemeenteraad bespreekt in een besloten vergadering het advies met de vertrouwenscommissie. Ze stellen de aanbeveling vast met daarop de namen van de 2 beste kandidaten in volgorde van voorkeur. Een aanbeveling heeft alleen bij hoge uitzondering 1 kandidaat. Alleen de naam van de kandidaat die bovenaan staat maken we openbaar. De tweede naam blijft geheim. Doel is dat de raad half oktober 2022 besluit over de aanbeveling.

Na openbaar maken van de aanbevolen kandidaat doet het ministerie van BZK uitgebreid onderzoek. Is het onderzoek succesvol dan wordt de kandidaat voorgedragen, en uiteindelijk benoemd. 

Stap 7: uitgebreid onderzoek

De gemeenteraad stuurt de aanbeveling aan de minister van BZK. De minister van BZK laat de als eerste aanbevolen kandidaat screenen. Dat betekent dat er onderzoek wordt gedaan naar de kandidaat door de AIVD. En er vindt een fiscaal onderzoek plaats. 

Stap 8: voordragen van kandidaat

De minister van BZK spreekt met de kandidaat. Daarna draagt zij de kandidaat voor bij de Koning voor benoeming.

Stap 9: benoeming burgemeester

De Koning benoemt de burgemeester bij koninklijk besluit.

Stap 10: installatie burgemeester

Tijdens een feestelijke raadsvergadering wordt de burgemeester geïnstalleerd. Hij of zij legt de eed of belofte af in handen van de commissaris van de Koning. Doel is om de nieuwe burgemeester van Ermelo voor het einde van 2022 te installeren.

Stap 11: klankbordgesprekken

Na de benoeming vinden regelmatig klankbordgesprekken plaats. De burgemeester spreekt dan regelmatig met een afvaardiging van de gemeenteraad (de commissie klankbordgesprekken burgemeester) over elkaars functioneren om wederzijdse verwachtingen uit te spreken en, wanneer nodig, bij te sturen. De profielschets blijft hierbij altijd het document waaraan wordt getoetst.