Benoeming nieuwe burgemeester

Kandidaten

Er hebben 29 kandidaten gereageerd op de burgemeestersvacature in de gemeente Ermelo. Dit maakte John Berends, de commissaris van de Koning in de provincie Gelderland, bekend.

Onder de sollicitanten bevinden zich 9 vrouwen en 20 mannen. Van de kandidaten hebben er 21 ervaring in het openbaar bestuur. De andere 8 kandidaten zijn afkomstig uit diverse disciplines zoals de overheid, zorg of dienstverlening. De leeftijd van de kandidaten varieert van 28 tot 64 jaar.

Naar verwachting wordt begin december 2022 de nieuwe kroonbenoemde burgemeester geïnstalleerd.

Procedure

De volledige benoemingsprocedure voor een nieuwe burgemeester duurt ongeveer 8 maanden. Op deze pagina vind je een opsomming van de 10 fases in de benoemingsprocedure voor de gemeente Ermelo. Een uitgebreide weergave van een burgemeestersbenoeming is te vinden op de website van het Ministerie van BZK.

Vertrouwenscommissie

Een burgemeester wordt benoemd door de Koning en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ('de Kroon'). Dit gebeurt op basis van een aanbeveling van de gemeenteraad. De benoeming wordt voorbereid door een commissie van de gemeenteraad, de vertrouwenscommissie. Ze bestaat uit de volgende leden:

  • Evelien Kars (Progressief Ermelo)
  • Cor Louwerse (CDA)
  • Henri Luitjes (één-Ermelo)
  • Liesbeth Urbach (ChristenUnie)
  • Leo van der Velden (SGP)
  • Herma van der Weide (VVD)
  • Han Wilhelm (BurgerBelangen Ermelo)

De commissie wordt ondersteund door de raadsgriffier. Wethouder Ronald van Veen is benoemd tot adviseur van de commissie.

De profielschets

Het benoemingsproces start met het zoeken naar geschikte kandidaten. Er is aan belanghebbenden, inwoners en raadsleden gevraagd wat ze zoeken in een burgemeester. Dit is onder andere gebeurd tijdens de openbare raadsvergadering van 11 mei. De Vertrouwenscommissie heeft deze input verwerkt tot een profielschets. Een profielschets is een soort kader waar de nieuwe burgemeester zo veel mogelijk aan moet voldoen.

De profielschets is vastgesteld en aangeboden aan de commissaris van de Koning, in de openbare raadsvergadering van 20 juni 2022.

Bekijk de profielschets Bekijk de verordening

Tijdspad kroonbenoemingsprocedure

Datum Procedure
Maandag 20 juni 2022 Profielschetsvergadering gemeente Ermelo
Woensdag 22 juni 2022 Openstelling vacature in de Nederlandse Staatscourant
Woensdag 13 juli 2022 Sluiting sollicitatietermijn
Eind aug/begin september 2022 Ontvangst sollicitanten door commissaris van de Koning en Kabinetschef
Tussen half september en begin oktober 2022 Vertrouwenscommissie voert sollicitatiegesprekken
Half oktober 2022 Aanbevelingsraad
Begin december 2022 Installatieraad

Ben je benieuwd naar de verdere benoemingsprocedure? De stappen in de benoemingsprocedure worden hieronder uiteengezet.

De commissaris van de Koning heeft een selectie gemaakt van geschikte kandidaten. Hij draagt deze voor aan de vertrouwenscommissie. Omdat het om een sollicitatieprocedure gaat ligt vanaf de vaststelling van de profielschets geheimhouding op de procedure.

Voordragen van kandidaten

De commissaris van de Koning bespreekt zijn keuze met de vertrouwenscommissie. Dit doet hij naar verwachting half september. Hij stelt daarna de uiteindelijke selectie vast.

Sollicitatiegesprekken

De vertrouwenscommissie voert sollicitatiegesprekken met de geselecteerde kandidaten. Ze brengen daarna advies uit aan de gemeenteraad. In dat advies geeft de vertrouwenscommissie gemotiveerd aan welke twee kandidaten ze aanbeveelt voor benoeming.

Aanbeveling kandidaten

De gemeenteraad bespreekt in een besloten vergadering het advies met de vertrouwenscommissie. Ze stellen de aanbeveling vast met daarop de namen van de 2 beste kandidaten in volgorde van voorkeur. Een aanbeveling heeft alleen bij hoge uitzondering 1 kandidaat. Alleen de naam van de kandidaat die bovenaan staat maken we openbaar. De tweede naam blijft geheim. Doel is dat de raad half oktober 2022 besluit over de aanbeveling.

Na openbaar maken van de aanbevolen kandidaat doet het ministerie van BZK uitgebreid onderzoek. Is het onderzoek succesvol dan wordt de kandidaat voorgedragen, en uiteindelijk benoemd. 

Uitgebreid onderzoek

De gemeenteraad stuurt de aanbeveling aan de minister van BZK. De minister van BZK laat de als eerste aanbevolen kandidaat screenen. Dat betekent dat er onderzoek wordt gedaan naar de kandidaat door de AIVD. En er vindt een fiscaal onderzoek plaats.

Voordragen van kandidaat

De minister van BZK spreekt met de kandidaat. Daarna draagt zij de kandidaat voor bij de Koning voor benoeming.

Benoeming burgemeester

De Koning benoemt de burgemeester bij koninklijk besluit.

Installatie burgemeester

Tijdens een feestelijke raadsvergadering wordt de burgemeester geïnstalleerd. Hij of zij legt de eed of belofte af in handen van de commissaris van de Koning. Doel is om de nieuwe burgemeester van Ermelo voor het einde van 2022 te installeren.

Klankbordgesprekken

Na de benoeming vinden regelmatig klankbordgesprekken plaats. De burgemeester spreekt dan regelmatig met een afvaardiging van de gemeenteraad (de commissie klankbordgesprekken burgemeester) over elkaars functioneren om wederzijdse verwachtingen uit te spreken en, wanneer nodig, bij te sturen. De profielschets blijft hierbij altijd het document waaraan wordt getoetst.