Monumentsubsidie

 • Bent u eigenaar van een gemeentelijk monument?
 • Dan kunt u subsidie aanvragen bij de gemeente voor onderhoud of restauratie.

De gemeentelijke onderhoudssubsidie is:

 • Maximaal 25 % van de subsidiabele kosten.
 • Tot maximaal € 2.300,00 per gemeentelijk monument per jaar.

De gemeentelijke restauratiesubsidie is:

 • Maximaal 15 % van de subsidiabele kosten.
 • Tot maximaal € 7.000,00 per gemeentelijk monument per jaar.

De gemeente berekent voor u hoeveel de provinciale subsidie bedraagt.

Neem vóórdat u een aanvraag indient, contact op met de gemeente. In een vooroverleg kunt u uitleggen wat u wilt doen. De gemeente kan dan meteen zeggen of dit mogelijk is. Zo voorkomt u dat u een aanvraag indient die later wordt afgewezen.

Vraag daarna bij de gemeente naar het aanvraagformulier voor monumentensubsidie. Of gebruik de formulieren op de website. Vul het formulier compleet in. Stuur het formulier met de gevraagde bijlagen naar de gemeente.

Stuur bij uw aanvraag de volgende bijlagen mee:

 • Gespecificeerde begroting voor de werkzaamheden.
 • Zet hierop onder andere: aantal uren, uurlonen, materiaalkosten per onderdeel.
 • Inspectierapport over de actuele onderhoudstoestand van de Monumentenwacht Gelderland. Of van een andere onafhankelijke deskundige (bijvoorbeeld architect of restauratiebureau).
 • Plan- en detailtekeningen van de bestaande en toekomstige situatie (schaal 1:100).
 • Naam en adres van de aannemer(s).
 • Datum aanvang en duur van de werkzaamheden.
 • Bij restauratie een restauratieplan en een verzekeringsovereenkomst tegen brand- en stormschade.

Formulieren

 • Eenmaal per jaar nemen we de subsidieaanvragen in behandeling.
 • De aanvragen die voor 1 april binnenkomen, behandelen we op volgorde van binnenkomst. 
 • Alleen compleet ingediende aanvragen nemen we in behandeling. 
 • Voor het verlenen van de subsidie moet voldoende geld beschikbaar zijn. Dit bekijken we na 1 april tot 1 september.
 • Aanvragen die na 1 april binnenkomen nemen we ook op volgorde van binnenkomst in behandeling. Alleen als er nog geld over is.

U mag beginnen met het onderhoud of de restauratie als u onze beslissing op uw aanvraag heeft ontvangen. U krijgt hierover een brief. In de brief staat de berekening en hoe hoog de provinciale subsidie is. We keren de subsidie meteen uit. 

Zijn de werkzaamheden klaar? Stuur dan binnen zes maanden het bijgeleverde gereedmeldingsformulier terug naar de gemeente. Daarna kan de gemeente steekproefsgewijs toetsen of aan de voorwaarden en uitvoeringsvoorschriften is voldaan.

Formulier gereedmelding onderhoud restauratie gemeentelijk monument (pdf, 62 KB)