Het Bosje - De Driesprong

Het bosje is in deze buurt een centrale groenvoorziening en toe aan verbetering. Het doel van het verbeterplan is dat de buurtkinderen er vrij spelen. Ouders en andere buurtbewoners ontmoeten elkaar. Het bosje krijgt hierdoor meerdere functies. En er zijn meer eisen voor de inrichting en het beheer. We houden er in de plannen rekening mee dat de plek meer gebruikt gaat worden.

Afgelopen juni zijn de bewoners geïnformeerd over de verbeterplannen voor het bosje. Zij zijn uitgenodigd om, door corona, een schriftelijke reactie te geven op het voorlopig ontwerp. We hebben meerdere reacties en  ideeën ontvangen.  De bewoners vragen vooral aandacht voor de hondenuitlaatplek. Door inrichting van de natuurspeelplek is hiervoor namelijk minder ruimte. Met hekken en borden hopen we dat de hondenbezitters rekening gaan houden met de veranderde situatie.

Bekijk het plan (pdf, 5 MB)

We denken dat het bosje vroeger gebruikt werd als hakhoutbosje. De kans is groot dat het deel uitmaakte van een groter bos. In de buurt zijn nog meer kleinere resten van de oude hakhoutcultuur terug te vinden. Het bosje is ongeveer  0,4 ha groot.  De kruid- en struiklaag is nog maar voor een deel aanwezig en bestaan uit een paar soorten. De belangrijkste soort boom is de inlandse eik. Daarnaast komt de Amerikaanse eik voor, maar ook een paar beuken.

Op dit moment is het bosje wandel- en verblijfsgroen. Daarnaast maakt een hondenuitlaatroute onderdeel uit van het bosje. Daar wordt veel gebruik van gemaakt door hondenbezitters uit de buurt. Voor de jeugd is het een avontuurlijke (speel)plek. Maar er zijn geen speeltoestellen of speelaanleidingen.

Deze herinrichting, in combinatie met een opknapbeurt van het groen, vormt de afsluiting van de inrichting van het openbaar gebied in deze nieuwe woonbuurt. In de huidige situatie functioneert het bosje natuurlijk redelijk, maar bij nadere beschouwing moeten er dringend onderhouds- en beheermaatregelen  worden genomen. Aan de ene kant om te voorkomen dat het bosje ´inzakt´ en in kwaliteit snel achteruit gaat en aan de andere kant om het bosje verder te laten ontwikkelen in de gewenste richting: een aantrekkelijk en veilig decor voor meerdere functies.

Struiken

We starten met werkzaamheden die lange tijd zijn blijven liggen. Na verwijderen van bomen kunnen hier en daar open plekken ontstaan. Voor iedere plek moet worden bekeken of er moet worden ingeplant. Is dat het geval, doen we dat dan met struiken (bijvoorbeeld hulst, hazelaar) of met bomen (eik).

Als we kiezen voor een struiklaag, dan moet aansluiting worden gezocht met de al aanwezige onderbeplanting van hulst. Denk daarbij aan soorten als taxus en hazelaar. Een goede bodembedekker is de al volop aanwezige klimplant.

Struiken die woekeren (vlier, laurierkers) en dode struiken moeten worden verwijderd.

Een ander punt van aandacht is de sociale veiligheid. Spelende kinderen moeten vaak in het oog worden gehouden. Daar moeten we dus rekening mee houden bij het planten en onderhouden van het bosje. 

Bomen

De boomlaag van het bosje bestaat voor het grootste deel uit inlandse eiken. Maar er staan ook een aantal Amerikaanse eiken in het bosje. Deze exotische eikensoort (met trouwens prachtige herfstkleuren en door kinderen erg geliefde eikels) groeit veel sneller dan zijn inlandse neef en heeft sterk de neiging om erg brede kronen te vormen. Als we deze bomen hun gang laten gaan delven straks andere soorten het onderspit. De eerste noodzakelijk maatregel is om de Amerikaanse eiken te verwijderen.
Daardoor kunnen de inlandse eiken verder groeien. Het bosje is te klein om beide soorten naast elkaar te laten groeien. Daarom deze keuze.

Een andere soort boom in het bosje is de beuk. Die vormt met de eiken een aantrekkelijk bos. Maar ook deze soort vraagt veel ruimte. En die is er niet. Ook kwam deze soort niet in het hakhoutbos voor. Daarom verwijderen we ook een paar beuken.
Een paar inlandse eiken zijn instabiel. Voor de veiligheid verwijderen wij ook die.  Dit geldt ook voor alle dode bomen die in het bosje voorkomen!

Werkzaamheden

Een aantal slechte bomen is gekapt. Deze bomen zijn ‘geschild’ en gebruiken we om speeltoestellen van te maken. Er zijn speelbomen gemaakt, en er is een balansparcours. Om de speelplaats komt een hekje van het hout van de gekapte bomen. Deze week worden de paden opgeknapt. Er komt een wandelroute en een blotevoetenpad. In februari planten we nieuwe bomen en struiken. Ook plaatsen we dan nog een schommel en buitelrek.

Uitlaatplek voor honden

Honden moeten buiten de speelplaats blijven. Naast de speelplaats is een pad en gebied waar honden uitgelaten kunnen worden. Dit maken we in het groen aan de kant van de Van Strijlandweg. De uitlaatroute geven we aan met hekken en borden. We maken dit gebied regelmatig schoon om overlast van hondenpoep tegen te gaan.