Verbouwing De Dialoog

Samen met mogelijke deelnemers werken we samen aan de ontwikkeling van De Dialoog. De Dialoog moet een bruisende, moderne plek worden. Voor activiteiten op het gebied van cultuur en welzijn voor alle inwoners. De gebouwen De Dialoog, Pinel, Plaza en Stationsstraat 118 maken deel uit van het project De Dialoog.

De Dialoog wil een plek zijn voor activiteiten op het gebied van cultuur en welzijn.  Een plek waar mensen elkaar ontmoeten. Leren. En aan lokale activiteiten meedoen. Een plek waar verschillende partijen gebruik van maken. Dat is praktisch en goedkoper. 

De gemeente heeft de haalbaarheid hiervan onderzocht. Dit geeft inzicht in:

 • De visie en kernwaarden.
 • Samenstelling.
 • Bouwkundige ingrepen.
 • De organisatie en het beheer.
 • En de financiële gevolgen voor behoud, opknappen of nieuwbouw. 

Het toekomstscenario voor De Dialoog hangt samen met de verbouwing van het gemeentehuis. Het college van burgemeester en wethouders heeft gekozen voor scenario 4, de verticale uitbreiding. Er komt een verdieping bovenop.

Dit houdt het volgende in:

 • Gesloopt worden de gebouwen: 
  • Pinel
  • Plaza
  • Stationsstraat 118
  • zaal 1 tot en met zaal 5 van De Dialoog

De rest wordt opgeknapt en verduurzaamd. Er komt een verdieping bovenop. Deze verdieping heeft een directe verbinding met het vergadercentrum op de eerste verdieping van het gemeentehuis. We renoveren en verbouwen De Dialoog in verschillende fasen. De Dialoog blijft tijdens de bouw gedeeltelijk in gebruik voor medewerkers, gebruikers en huurders. De theaterzaal pakken we in de zomermaanden van 2021 aan. De oplevering van De Dialoog is in het voorjaar van 2022 gepland.

Met gebruik van veel glas maken we verbinding met het Raadhuisplein

De vernieuwde entreegevel krijgt veel glas en een mooie luifel. Dit geeft het gebouw een open en uitnodigende uitstraling. De nieuwe entree legt door het glas een betere verbinding met het centrale plein. Je kunt zo door het gebouw heen kijken en zien dat er van alles gebeurt. De centrale hal wordt dé ontmoetingsplek en is toegankelijk voor iedereen. Een plek waar iedereen zich welkom voelt. En aan de achterzijde leggen we de verbinding met de groene tuin en het bos.

Naast de vaste gebruikers van de Dialoog als Stichting Welzijn, de bibliotheek en de theaterzaal zijn er multifunctionele zalen te huren voor culturele- en welzijnsorganisaties. De verhuur wordt gedaan door Sport- en cultuurbedrijf Interactie. Zij zijn verantwoordelijk voor het beheer en exploitatie van de nieuwe Dialoog.

De nieuwe raadszaal is ook trouw- en vergaderzaal

De nieuwe raadszaal is ook multifunctioneel en komt op de nieuwe verdieping. Het is onderdeel van het nieuwe vergadercentrum van de gemeente. De zaal kan ook gebruikt worden als trouwzaal  en voor grotere bijeenkomsten. Ook hier weer maken we gebruik van glazen wanden zodat het een open en transparante ruimte wordt. Gekozen is voor een hoefijzer opstelling zodat ieder spreker goed zichtbaar is. 

Een duurzaam gebouw

De nieuwe Dialoog wordt ook een duurzaam gebouw. We gebruiken geen gas meer om de nieuwe Dialoog te verwarmen. We maken gebruik van een warmte-koude-opslag-installatie. En we leggen de daken vol met zonnepanelen. Ook hergebruiken we materialen van de oude Dialoog. Veel oud  hout is terug te zien in het nieuwe interieur, bijvoorbeeld op de wanden, het maatwerkmeubilair en de plafonds.

Op 3 mei gaf wethouder Hans de Haan het startsein voor de sloopwerkzaamheden van De Dialoog. Hiermee begint de eerste fase van de renovatie en het bouwproces. Het hele proces bestaat uit drie fases. Na een lange tijd van plannen maken gaan de werkzaamheden nu dan echt beginnen. 

 • Fase 1 Sloopfase: 19 april 2021 t/m 1 juni 2021
  Tijdens de sloop plaatsen we een afscheiding tussen De Dialoog en de theaterzaal. De theaterzaal blijft in gebruik. Er komt een tijdelijke entree voor de theaterzaal aan de achterkant.  Vorige week plaatsten we al de entree van het gemeentehuis een stuk naar rechts . Het gemeentehuis blijft toegankelijk en in gebruik.
   
 • Fase 2 Renovatie theaterzaal: 1 juni 2021 t/m 1 september 2021
  De sloop van De Dialoog is in de eerste week van juni klaar. In diezelfde week starten we met de renovatie van de theaterzaal. Tijdens deze fase is de theaterzaal gesloten.
   
 • Fase 3 Verbouwing Dialoog:  1 september 2021 t/m oplevering
  Na de zomervakantie starten we met de verbouwing  van De Dialoog. We hopen in het voorjaar van 2022 de deuren te openen  voor de huurders en de gebruikers. 

  April 2022 beginnen we met de werkzaamheden aan het plein voor het gemeentehuis. Er komt meer ruimte voor vooral fietsers die een bezoek brengen aan het gemeentehuis en de bibliotheek. Zie hier (pdf, 421 KB) het ontwerp. We verplaatsen het groen zodat dit niet verloren gaat en breiden het zelfs uit. Ook gaan we de voorgevel van het gemeentehuis voor een deel voorzien van ‘verticaal groen’ (pdf, 881 KB) in de kleuren van Ermelo.

Er is in de bouwsector een groot tekort aan materialen en mensen. Dit vertraagt veel  bouwprojecten. Ook de renovatie en bouw van de Dialoog heeft hier last van. De staalconstructie liet op zich wachten. Inmiddels is er geleverd en  verwachten we 24 maart het hoogste punt van de bouw te bereiken.

In de tussentijd stonden we niet stil. Al lijkt dat soms misschien zo omdat er geen zichtbare bouwactiviteiten waren. Maar er gebeurt van alles achter de schutting. Vooral onder de vloer voerden we veel voorbereidende werkzaamheden uit.

Ook proberen we slim om te gaan met de situatie. Door zogenaamde LEAN-sessies met de uitvoerden partijen houden we de druk er op. Het is ons gelukt planningen in elkaar te schuiven. Daardoor staat de bouwkundige oplevering nog steeds gepland rond de bouwvakvakantie. En de sleuteloverdracht  op 1 september 2022.

Wanneer heeft de gemeenteraad een besluit genomen over de renovatie en nieuwbouw van de Dialoog?

Op 4 oktober 2018 heeft de gemeenteraad besloten om in te stemmen met scenario 4. Dit is verticale uitbreiding en verduurzaming van de Dialoog.

Wat houdt scenario 4 voor de nieuwe Dialoog precies in?

Het betekent sloop van de gebouwen:

 • Stationsstraat 118
 • Pinel en Plaza
 • de zalen 1 tot en met 5 van De Dialoog.

Deze gesloopte m2 worden voor een deel vervangen door nieuwbouw op het dak. Er komt op de eerste verdieping een verbinding met de nieuwe vergaderplaza in het gemeentehuis. Hierdoor kunnen activiteiten ook op dit vergaderplaza plaatsvinden. Het is de bedoeling om de Dialoog helemaal te verduurzamen.

Wat is er gebeurd na het besluit van 4 oktober 2018?

Na het besluit is aan Tien Organisatieadvies gevraagd om het besluit uit te werken. Paul Louwerse en Karin Reilingh zijn de projectleiders/adviseurs.

Wat gebeurt er op dit moment gedaan en wat is het resultaat?

Voordat we de bouwopdracht in de markt zetten gaan we de wensen van de betrokken partijen (en nieuwe partijen, als die er zijn) opnieuw bekijken. Uitgewerkt moet worden of ruimtes samen gebruikt kunnen worden gebruikt (bijvoorbeeld backoffice). Zijn er eigen ruimtes nodig zijn (spreekkamers, lesruimtes enzovoort). En zijn er ruimtes die bijvoorbeeld samen met het gemeentehuis gebruikt kunnen worden. Denk bijvoorbeeld aan de vergaderplaza op de eerste verdieping van het gemeentehuis.

Ook moeten de wensen van de keuken (De Dialoog), de theaterfoyer en het theater duidelijk worden. Daarbij is het uitgangspunt dat de nieuwe Dialoog energieneutraal wordt na de verbouwing.

Dit levert de volgende resultaten op:

 • Startdocument;
 • Functioneel en ruimtelijk programma van eisen;
 • Beheerplan met advies over organisatie van het beheer;
 • Second opinion en actualisering van stichtingskostenraming en exploitatiebijdrage/-tekort.
 • Samenwerkings- en intentieovereenkomst;
 • Aanbestedingsstukken voor een opdracht naar risicodragend projectmanagement;
 • Alle stukken die nodig zijn voor besluitvorming voor de aanbestedingsprocedure.

Planning

wanneer welke fase wat gaat er gebeuren
2019 Initiatief- en definitiefase Vaststelling aanbestedingsstukken en eventueel aanpassing investering- en exploitatiebudget
2020 Ontwerp en realisatiefase Eerste helft: start aanbestedingsprocedure en het contracteren
    Tweede helft: start bouw, na de oplevering van het gemeentehuis
2021 Realisatiefase Eerste helft: Oplevering en overdracht beheer nieuw Dialoog van gemeente naar InterActie
    Tweede helft: ingebruikname en Nazorg

Is de eerder vastgestelde notitie Hemm, krachtig lokaal nog actueel?

In 2016 was een groot aantal participanten/gebruikers betrokken bij de totstandkoming van de notitie van Hemm. Krachtig Lokaal, een studie naar de haalbaarheid van een huis voor bestuur en cultuur (HvBC) in Ermelo. Samenwerking tussen partijen moest leiden tot een grotere maatschappelijke waarde. Deze Hemm notitie is de basis geweest voor de bouwkundige scenariostudie en de eerste bouwkostenraming.

Wie worden nu betrokken?

De kandidaten en gebruikers die betrokken waren bij de Hemm–notitie zijn ook nu weer betrokken. Er zijn vaste huurders en vaste en gebruikers die met regelmaat gebruik maken van de Dialoog.

Met vaste huurders en vaste gebruikers zijn gesprekken over de uitwerking. Het gaat dan om:

 • Bibliotheek
 • Cultuurkust,
 • Welzijn Ermelo
 • Kunstuitleen
 • Stichting Culturele Dialoog Ermelo
 • Stichting Filmhuis Ermelo.

Ook met Stichting Vuvera is een gesprek gevoerd. De andere vaste gebruikers, met activiteiten voor leden en/of eigen doelgroep ontvangen een vragenlijst. Doel hiervan is ideeën te krijgen voor het praktisch en ruimtelijk programma van eisen en het beheer.

Is de huur al bekend?

De huurprijzen zijn nog niet bekend. Dit is onderdeel van de begroting van de nieuwbouw.

De gemeente moet zich houden aan de Wet Markt en Overheid en gaat uit van kostendekkende huur. Maatschappelijke organisaties die de kostendekkende huur niet kunnen betalen moeten hiervoor een oplossing zoeken, en/of subsidie aanvragen. De gemeente maakt bij de kostendekkende huur geen verschil maken tussen maatschappelijke en commerciële huurders en gebruikers.

Komt er horeca in de Dialoog?

Er komt zeker een vorm van horeca. We kunnen daarbij kiezen tussen maatschappelijke horeca met het doel op ondersteuning aan de activiteiten of op commerciële horeca. In dat laatste geval besteden we de horeca uit (verhuren). Voor nu is het doel ondersteunende maatschappelijke horeca.

Is al bekend wie de beheerder wordt?

We hebben voor het beleidsterrein Sport het beheer en gebruik sinds 2019 uitbesteed aan het sportbedrijf InterActie. In hun statuten staat dat zij de culturele en maatschappelijke activiteiten gaan verzorgen. We gaan nu onderzoeken of dit ook echt kan. Het principebesluit ligt er.