Woningsplitsing aanvragen

 • Door woningsplitsing kan 1 bestaande woning worden gesplitst in 2 of meer woningen.
 • Die woningen kunnen worden verhuurd.
 • Voor woningsplitsing is een omgevingsvergunning nodig.
 • Twijfelt u of uw plan haalbaar is? Vraag dan eerst een conceptverzoek aan.
 • Er wordt na verlening van de vergunning een overeenkomst opgesteld. Daarin staat dat er geen kadastrale splitsing wordt toegepast. Alle nieuwe woningen blijven hierdoor in eigendom van één eigenaar.
Aanvragen omgevingsvergunning

Nodig bij uw aanvraag

De aanvraag gaat naast de wettelijk voorgeschreven stukken in ieder geval vergezeld van de volgende informatie:

 • bewijs van eigendom van het vastgoed en/of perceel waarop de aanvraag betrekking heeft 
 • voor zover van toepassing: bewijs dat de aanvrager gerechtigd is tot het doen van de aanvraag
 • bouwkundige tekeningen van plattegronden van de bestaande en de nieuwe situatie, voorzien van maatvoering 
 • situatietekening met daarop aangegeven de parkeermogelijkheden
 • ruimtelijke motivering waarin op alle voorwaarden uit deze beleidsregels wordt ingegaan
 • indien van toepassing, onderbouwd met onderzoeken of rapporten van deskundigen (bijvoorbeeld geluid, natuur, parkeren)
 • een verslag waaruit blijkt dat er geparticipeerd is met de naaste buren, voorzien van datum en handtekening.

Wat u moet weten

Voorwaarden

 • Het pand heeft de functie wonen of betreft een bedrijfswoning.
 • De woningsplitsing resulteert enkel in zelfstandige woningen.
 • De woningsplitsing resulteert enkel in de bouwkundige splitsing van een woning. Een kadastrale splitsing is niet toegestaan.
 • Er wordt voldaan aan het geldende parkeerbeleid.
 • De gesplitste woningen dienen in de nieuwe situatie een gebruiksoppervlakte van ten minste 40 m2 te hebben.
 • Nieuwbouwwoningen mogen de eerste vijf jaar na oplevering niet worden gesplitst..
 • Enkel splitsing van een hoofdgebouw is toegestaan.

De complete voorwaarden leest u in de Beleidsregel woning- en kavelsplitsing gemeente Ermelo 2024.

Kosten

De kosten voor een omgevingsvergunning worden berekend aan de hand van de legesverordening. Deze kosten verschillen per vergunning. Ze zijn afhankelijk van de soort aanvraag en de grootte van het project. 

Heeft u eerst een conceptverzoek ingediend? En verlenen we de vergunning aan u? Dan verrekenen we de kosten van het conceptverzoek met de kosten van de omgevingsvergunning.