Slopen

 • Wilt u een gebouw of een deel daarvan gaan slopen? Komt er meer dan 10 m3 sloopafval vrij? Dan moet u een sloopmelding doen via het omgevingsloket.
 • Wordt er bij de sloop asbest verwijderd? Dan moet u altijd een sloopmelding doen. Voor meer informatie zie asbest verwijderen.
 • In de volgende gevallen heeft u ook een omgevingsvergunning nodig:
  • Sloopwerkzaamheden aan een erkend monument.
  • Sloopwerkzaamheden aan een gebouw in een beschermd stads- of dorpsgezicht.
  • Slopen in strijd met het bestemmingsplan.
Omgevingsloket online

Bij de sloopmelding moet u de volgende gegevens aanleveren:

 • Naam en adres eigenaar van het te slopen bouwwerk.
 • Naam en adres uitvoerder van de werkzaamheden.
 • Kadastrale aanduiding.
 • De data en tijdstippen waarop de werkzaamheden plaatsvinden.
 • Beschrijving van de wijze waarop werkzaamheden plaatsvinden.
 • Gegevens over de vrij te komen afvalstoffen.

Afhankelijk van de werkzaamheden hebt u verder een of meerdere rapporten nodig. Deze rapporten moet u samen met het meldingsformulier indienen. Het kan gaan om de volgende rapporten:

 • Asbestinventarisatierapport: moet altijd worden ingediend als het gebouw voor 1994 is gebouwd.
 • Sloopveiligheidsplan: in verband met de veiligheid op de slooplocatie.
 • Rapport van een akoestisch onderzoek: in verband met beperking geluidhinder.
 • Rapport van een trillingenonderzoek: in verband met beperking hinder als gevolg van trillingen.

U doet de sloopmelding via het Omgevingsloket online. Bedrijven doen de melding met eHerkenning. Als u ook een omgevingsvergunning nodig hebt, dan kunt u via Omgevingsloket online ook een aanvraag hiervoor indienen. Dit doet u tegelijk met de sloopmelding. Doe de melding minimaal 4 weken voordat u wilt beginnen.

In de volgende gevallen doet u de melding uiterlijk 5 werkdagen van tevoren:

 • U verwijdert als bewoner hechtgebonden asbest.
 • Uw bedrijf voert reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden uit aan een deel van het gebouw met asbest.
 • Dit geldt alleen als in die 4 weken het gebouw onnodig leeg staat of het gebruik ervan in de weg staat.
 • De verhuurder voert onderhoudswerkzaamheden uit.

De gemeente stuurt u een ontvangstbevestiging van uw sloopmelding. Als uw melding niet compleet is, krijgt u hiervan bericht en moet u een nieuwe melding doen. Als uw melding wel compleet is, kan de gemeente voorwaarden stellen aan de sloopwerkzaamheden. Aan deze voorwaarden moet u zich houden.

Als u uw sloopmelding hebt gedaan, kunt u na 4 weken beginnen met de sloop. Dit mag alleen als u geen bericht hebt ontvangen dat uw melding niet in orde is. Voordat u met de sloopwerkzaamheden begint, meldt u dit bij de gemeente. Doe dit minimaal 2  werkdagen van tevoren.

Heeft u een sloopmelding gedaan voor werkzaamheden die u uiterlijk 5 werkdagen van tevoren moest melden? Dan kunt u na 5 werkdagen beginnen met de sloop. Behalve als u bericht hebt gekregen dat uw melding niet compleet is. Dan moet u een nieuwe melding doen. De termijn begint dan opnieuw.

Als u ook een omgevingsvergunning hebt aangevraagd, geldt het volgende:

 • U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de vergunning krijgt. Deze termijn kan met 6 weken worden verlengd.
 • Als de gemeente niet binnen deze termijn beslist, krijgt u de vergunning automatisch.
 • Bij ingewikkelde aanvragen ontvangt u binnen 26 weken bericht. Deze termijn kan eenmalig met 6 weken verlengd worden.
 • Hierbij krijgt u de vergunning niet automatisch.

 • Voordat u met de sloopwerkzaamheden begint, meldt u dit bij de gemeente.
 • Doe dit minimaal 2 werkdagen van tevoren.
 • Als u klaar bent met de werkzaamheden, meldt u dit ook bij de gemeente.
 • Doe dit uiterlijk op de eerste werkdag nadat u klaar bent met de werkzaamheden.