HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Privacyverklaring

Privacyverklaring

Gemeente Ermelo gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Deze verklaring heeft als doel om inzichtelijk te maken welke persoonsgegevens wij verwerken en waarom dat nodig is.  

Waarom verwerken wij uw gegevens?

De gemeente Ermelo heeft wettelijke taken en verplichtingen. Om die taken en verplichtingen uit te voeren is het noodzakelijk om persoonsgegevens te verzamelen en te gebruiken. Als u bijvoorbeeld een paspoort aanvraagt of verhuist naar onze gemeente, dan gebruiken wij daarbij uw persoonsgegevens.

Hoe komen wij aan uw gegevens?

Meestal geeft u zelf uw gegevens aan ons, omdat wij die nodig hebben om u verder te helpen. Daarnaast is in de wet geregeld dat wij in sommige gevallen systemen mogen raadplegen. Bijvoorbeeld de Basisregistratie Personen (BRP) of andere informatiesystemen. Wij zullen u altijd uitleggen waarom de gegevens nodig zijn en met wie wij uw gegevens eventueel delen.

Welke gegevens verwerken wij van u?

Gemeente Ermelo verwerkt uitsluitend gegevens die nodig zijn om de hiervoor genoemde taken uit te voeren. Het gaan dan om gegevens als uw naam, adres, woonplaats, contactgegevens (zoals e-mailadres en telefoonnummer) en uw Burgerservicenummer. Soms is het noodzakelijk om ‘bijzondere persoonsgegevens’ te verwerken. Dit zijn persoonsgegevens die privacygevoeliger zijn dan algemene gegevens, zoals uw woonplaats. Deze gegevens verwerken wij uitsluitend als daar een wettelijke verplichting voor is of met uw toestemming.

Gemeente Ermelo zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is. In een aantal gevallen moeten uw gegevens langer bewaard worden op grond van de Archiefwet.

Met wie delen wij uw gegevens?

Soms is het noodzakelijk om persoonsgegevens te delen met derden. Wij verstrekken uw gegevens uitsluitend aan andere organisaties als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting of voor de uitoefening van een overheidstaak. Met organisaties die uw gegevens in opdracht van ons verwerken sluiten wij een overeenkomst om te zorgen dat ook zij vertrouwelijk met uw gegevens omgaan.

Welke rechten heeft u als inwoner?

Als inwoner heeft u verschillende rechten. De rechten die u heeft worden kort toegelicht.

Recht op inzage in gegevens 

U kan ons vragen om inzage in uw persoonsgegevens. U kan alleen gegevens over uzelf opvragen, niet over anderen. Dit laatste kan alleen als u kunt aantonen dat u gegevens namens iemand opvraagt en daarvoor toestemming heeft verkregen, bijvoorbeeld als het een minderjarige betreft.

Recht van aanpassen, aanvullen, beperken, meenemen of verwijderen van de gegevens 

Staan in uw dossier niet de juiste gegevens of is het niet compleet? Dan kunnen wij op uw verzoek uw dossier aanpassen, aanvullen of gegevens verwijderen. Dit kan niet altijd. Bijvoorbeeld als er een juridische procedure loopt waarbij die gegevens van belang zijn. Als het niet kan, kan u nog wel uw eigen verklaring in het dossier laten opnemen. Verder kunnen wij in sommige gevallen uw gegevens (bijvoorbeeld behandelgegevens) afschermen, zodat (tijdelijk) alleen bepaalde mensen deze kunnen zien. 

Intrekken van uw toestemming 

Als u aan ons toestemming heeft verleend om uw persoonsgegevens te mogen verwerken, kan u deze toestemming ook weer intrekken. U doet dit op dezelfde wijze als waarop u toestemming heeft verleend. 

Bezwaar tegen verwerking gegevens 

U kan bezwaar aantekenen tegen het verwerken van uw persoonsgegevens. U kan ons dan vragen om uw persoonsgegevens niet meer te gebruiken. Dit kan niet altijd, bijvoorbeeld als wij wettelijk verplicht zijn de gegevens te verwerken. U moet in zo'n geval kunnen aantonen dat de verwerking nadelige gevolgen voor u kan hebben. 

Hoe doet u een beroep op deze rechten? 

Als u een beroep wilt doen op één of meerdere van uw privacyrechten, geldt het volgende: 

  • U kan per post een verzoek indienen: t.a.v. de Functionaris Gegevensbescherming, Postbus 149, 3840 AC Harderwijk.
  • Een voorbeeldbrief is hier te vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. Vermeld altijd de gemeente waarin u woonachtig bent.
  • We behandelen uw verzoek binnen één maand. Is uw aanvraag complex? Dan hebben wij hiervoor nog twee maanden extra. 

Bent u 16 jaar of ouder? Dan kunt u zelf een beroep doen op uw privacyrechten. Bent u tussen de 12 en 16 jaar? Dan kunt u samen met uw wettelijk vertegenwoordigers een beroep doen op uw privacyrechten.

Hoe gaan wij om met gegevensverwerking middels cookies?

Bij uw bezoek aan onze website worden uw gegevens vastgelegd (o.a. IP-adres en functionele cookies). Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om de technische werking van onze website te garanderen.

Met wie kan u contact opnemen?

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u vragen, verzoeken of klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. In dat geval, mail deze dan naar het mailadres: fg@meerinzicht.nl. Schriftelijk kan via het contactadres van gemeente Zeewolde, t.a.v. de Functionaris Gegevensbescherming (FG), Postbus 149, 3840 AC Harderwijk. Wij zullen binnen vier weken uw verzoek afhandelen.

Wanneer u niet tevreden bent over de afhandeling van uw vraag of verzoek kan u uw klacht schriftelijk kenbaar maken. Dat doet u door een brief te schrijven aan het bestuur van Meerinzicht. In de brief geeft u duidelijk aan waarover uw klacht gaat. U kan daarvoor ook gebruik maken van het contactformulier op de website. U heeft op grond van de privacywetgeving ook altijd het recht om een klacht in te dienen bij de nationale privacy-toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens.

Gemeente Ermelo hecht veel belang aan de beveiliging van haar systemen en daarmee uw persoonsgegevens. Hiervoor neemt gemeente Zeewolde passende maatregelen. Ondanks alle voorzorgsmaatregelen blijft het mogelijk dat een zwakke plek in de systemen te vinden is. Heeft u de indruk dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn? Denkt u dat wij zonder toestemming persoonsgegevens van een minderjarige hebben gebruikt? Of heeft u aanwijzingen van misbruik, neem dan ook contact op met ons via fg@meerinzicht.nl.